دانشگاه واحد تهران مرکزی

۰۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشکده حقوق
دانشکده هنر
دانشکده مدیریت
دانشکده علوم سیاسی
دانشکده علوم پایه
دانشکده روانشناسی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده زبانهای خارجی