شعار دانشگاه آزاد اسلامی

"آرمان ایرانی برای جهانی شدن"

 

چشم انداز واحد در سال 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1393

"دانشگاهی است نو آور، پژوهش محور، کار آفرین، پیشرو در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور"

 

ماموریت های واحد در سال 93

در راستای بیانات معظم رهبر انقلاب، که سال 93 را به نام » اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی «

نامگذاری کردند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام ماموریت خود را در سال 93 به شرح ذیل تدوین

نموده است:

-رشدوتوسعه فرهنگ و دانش کارآفرینی با بهره گیری از فن آوری ونوآوری های روز آموزشی وپژوهشی

-توسعه وگسترش پژوهش های علمی وکاربردی به منظورپاسخگویی به نیازهای علمی وفنی روزجامعه

-تربیت متخصصین متعهد، خلاق، کار آفرین و سرآمد