عنوان

 

نفرات برگزیده

مقام

 

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی(حفظ کل قرآن کریم دانشجویان خواهر)

 

خانم مریم تقی زاده

اول

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی(حفظ 10 جزء قرآن کریم دانشجویان خواهر)

خانم سعیده الوان

دوم

 

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی(حفظ 10 جزء قرآن کریم استادان برادر)

 

 

آقای مجتبی رضائی حاجیده

دوم

 

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی(قرائت ترتیل قرآن کریم استادان برادر)

 

 

آقای محمدحسن باقری خوزانی

دوم

 

نوزدهمین جشنواره کشوری هنر و ادبیات دینی (پایان نامه)

 

خانم ربابه قاسمی مبارکه

اول

 

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشجویان(احکام خواهران)

 

خانم مریم کاظمی

اول

 

نوزدهمین مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشجویان (ادعیه و زیارات)

 

آقای جواد خیابانی

اول