نام ونام خانوادگی: احمد شمس

تحصیلات: دکتری حقوق

مرتبه علمی: دانشیار

 

رزومه کامل ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی را درفایل pdf زیرمشاهده نمائید