مرحوم مهندس نصیر شکر ریز

 1362-1377

دکترمجید منجمی

1377

دکتر کریم زارع

1377-1381

دکتر حسین آقایی

1381-1382

دکتر حسین مجتبی زاده

1382-1384

دکتر محمد صادق مهدوی

1384

دکتراحمد مرادی

1384-1385

دکتر محمدعلی گذشتی

1385-1391

آقای فردوس حاجیان پاشاکلایی

1391-1392

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

1392-1394

                                                                     

                                                                      دکترمهرداد نوابخش    

                                                                      1394-1395