آدرس ساختمانهای اداری واحد :

 

ساختمان اداری شماره یک: خیابان آزادی- خیابان اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی

ساختمان اداری شماره دو: خیابان آزادی- خیابان اسکندری شمالی- خیابان فرصت شیرازی- پلاک ۱۳۶- صندوق پستی ۷۶۸/ ۱۳۱۸۵ تلفن: ۴- ۶۶۴۳۶۶۸۰

ساختمان اداری شماره سه: خیابان آزادی- خیابان اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی