دانشکده ادبیات وعلوم انسانی:

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی درسال 1369 تاسیس شد . این دانشکده دارای 7 گروه آموزشی : زبان وادبیات فارسی ، زبان وادبیات عربی ، فلسفه وحکمت اسلامی وادیان وعرفان ، فقه وحقوق اسلامی ، تاریخ وباستانشناسی ، جغرافیا ، علوم قرآن وحدیث و 9 رشته درمقطع کارشناسی و21 رشته درمقطع کارشناسی ارشد و 3 رشته درمقطع دکتری می باشد . تعداد 3700 نفر دانشجو درمقاطع مختلف دردانشکده مشغول به تحصیل می باشند . تعداد 99 عضو هیات علمی دردانشکده به امر آموزش وپژوهش می پردازند که ازاین تعداد 4 نفر بادرجه استادی تمام وقت 2 نفر بادرجه استادی نیمه وقت وتعداد 16 نفر بادرجه دانشیاری وبقیه استادیار ومربی می باشند . دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دارای 4 فصلنامه علمی – پژوهشی است که عبارت است از 1- فصلنامه پژوهش ادبی 2- فصلنامه جغرافیا 3- فصلنامه آفاق حکمت 4- فصلنامه لسان صدق . تعداد دو آزمایشگاه بنام GIS وآزمایشگاه زبان و2 کارگاه جغرافیا دردانشکده فعال است . دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی دوکتابخانه تخصصی ومرجع وبخش مجلات فعال است که حدود 58 هزار جلد کتاب برای استفاده دانشجویان مهیا گردیده است .

دانشکده اقتصادو حسابداری:

در سال های 63 و 64 گروه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت هرکدام به طور مستقل تشکیل شدند . در سال 1369 گروه های سه گانۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دریک ساختمان متمرکز شد و عنوان دانشکده یافت . در سال 1370 دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری به دو دانشکدۀ مجزا تحت عناوین دانشکدۀ مدیریت مشتمل بر دو گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی و دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری شامل گروه های اقتصاد و حسابداری تفکیک گردید . بنابراین دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری در سال 1370 تشکیل شد و درحال حاضر در خیابان انقلاب اسلامی مقابل پیچ شمیران قرار دارد .

دانشکده اقتصادو حسابداری دارای 2 ساختمان اداری می باشد . ساختمان شماره 1 (مستقر در ساختمان اصلی دانشکده ) ، ساختمان شماره 2 (مستقر در حیاط دانشکده ) می باشد.

رشته های دانشکده:

1-   گروه حسابداری ( گرایشهای : حسابداری  - حسابداری دولتی - حسابداری مالیاتی - حسابداری ،حسابرسی - علمی کاربردی حسابداری (کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

2-   گروه اقتصاد نظری و صنعتی ( گرایشهای  : علوم اقتصادی /اقتصاد کشاورزی - علوم اقتصادی /اقتصاد صنعتی - علوم اقتصادی /اقتصاد نظری (کارشناسی ) گرایشهای : علوم اقتصادی (دکتری )  -  برنامه ریزی  سیستمهای اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد  

3-   گروه اقتصاد بازرگانی و حمل ونقل ( گرایشهای : علوم اقتصادی /اقتصاد پول و بانکداری - علوم اقتصادی /اقتصاد بازرگانی - علوم اقتصادی /اقتصاد حمل ونقل )کارشناسی

دانشکده زبانهای خارجی:

دانشکده زبانهای خارجی از سال 1368 بصورت مستقل در خیابان ولی عصر – خیابان شهید فلاحی مستقر گردیده و از سال 1386 به مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم واقع در میدان صنعت –خیابان سیمای ایران منتقل گردید.

و محل استقرار ریاست دانشکده و گروههای آموزشی و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری   در این   مجتمع   دانشگاهی می باشد.

رشته های دانشکده:

1-     گروه زبان انگلیسی با گرایش ادبیات- آموزش- مترجمی مقطع( کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)

2-     گروه زبان فرانسه با گرایش ادبیات  -آموزش– مترجمی مقطع ( کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)

3-     گروه زبان آلمانی  با گرایش ادبیات  و مترجمی ( مقطع کارشناسی ) وآموزش مقطع ( کارشناسی ارشد)

4-     گروه زبان و ادبیات ارمنی مقطع( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

5-     گروه زبانشناسی همگانی مقطع( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1369 با پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی در گرایش دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی تاسیس گردید .در سال 1377 با ادغام مرکز کارشناسی ارشد واحد مرکز (میرداماد) در دانشکده ها دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ملحق شدند و دانشکده دارای دو گروه به نامهای 1-گروه کارشناسی2-گروه کارشناسی ارشد (تحصیلات تکمیلی) گردید.

در سال 1385 آخرین دوره دانشجویان دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی در این دانشکده پذیرفته شدند و پس از تصویب گرایشها  هم اکنون بیش از 1429 نفر دانشجو در گرایشهای مدیریت ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی و بیومکانیک ورزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین در دو گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری به تحصیل اشتغال دارند . 

در حال حاضر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای 24 عضو هیات علمی تمام وقت و 4 عضو هیات علمی نیمه وقت می باشد و در هر نیمسال نیز بیش از 70 استاد مدعو در تدریس دروس مختلف با این دانشکده همکاری دارند همچنین در هر نیمسال 4تا6 هزار دانشجوی سایر رشته ها و دانشکده های واحد تهران مرکزی در این دانشکده دروس  تربیت بدنی عمومی 1و2 را می گذرانند.

رشته های دانشکده:

1-     مقطع کارشناسی پیوسته: رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی: گرایش:1-بیومکانیک ورزشی2- فیزیولوژی ورزشی    3- مدیریت ورزشی

2-     مقطع کارشناسی ناپیوسته:تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی

3-     مقطع کارشناسی ارشد: رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی: گرایش: 1-بیومکانیک ورزشی2- فیزیولوژی ورزشی     3- مدیریت ورزشی

4-     مقطع دکتری: رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، گرایش:1-مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی  2-مدیریت ورزشی 3-فیزیولوژی ورزشی

دانشکده علوم سیاسی :

دانشکده علوم سیاسی  که بین سالهای 1365 تا 1379 به صورت مشترک با دانشکده حقوق اداره می شد از سال 1379 به صورت مستقل به کار خود ادامه داد. فعالیت این دانشکده ابتدا در دو ساختمان متمرکز بود: ساختمان اسکندری که اکنون ساختمان ستادی شماره یک دانشگاه محسوب می شود و محل استقرار ریاست دانشکده و دانشجویان دوره کارشناسی بوده و دیگری ساختمان مهستان که بعنوان " مرکز تحصیلات تکمیلی " پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی- روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای بود.در سال 1382 فعالیتهای این دو ساختمان دانشکده تجمیع شده و در ساختمان مهستان مستقر گردید که تا کنون این وضعیت ادامه دارد.

رشته های دانشکده:

1-   گروه علوم سیاسی : اندیشه سیاسی دراسلام و علوم سیاسی (ارشد) ، علوم سیاسی (کارشناسی) ، علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی و علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی - سیاستگزاری عمومی و علوم سیاسی - مسائل ایران  (دکتری)

2-   گروه روابط بین الملل : روابط سیاسی ـ روابط دیپلماتیک (کارشناسی) ، روابط بین الملل  و مطالعات منطقه ای گرایشهای دریای خزر ، آسیای مرکزی و قفقاز ، مطالعات ایران ، مطالعات منطقه ای خلیج فارس ، مطالعات منطقه ای خاورمیانه وشمال آفریقا  ، مطالعات منطقه ای آسیای جنوب شرق  ، مطالعات منطقه ای اورآسیا ، مطالعات منطقه ای آمریکای مرکزی  ، مطالعات منطقه ای اروپا ، مطالعات منطقه ای آسیای جنوبی  ، مطالعات منطقه ای آفریقا ، آسیای شرقی  ، آمریکار شمالی (ارشد)

دانشکده هنر و معماری :

دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۶۸ بصورت مستقل درساختمان هنر واقع در چهار راه ولیعصر شروع به فعالیت نمود . در سال ۱۳۷6 به مجتمع ولیعصر(عج ) بلوک C منتقل گردید و در سال ۱۳۷8 به ساختمان فلسطین نقل مکان نمود و از آن سال تاکنون، کلاسهای این دانشکده در این محل به انضمام ساختمانهای تابعه (اسکو و البرز ) تشکیل می‌شود . در حال حاضر پس از گذشت23 سال دارای تعداد4411 دانشجوی فعال در مقطع کارشناسی و تعداد2178نفردانشجوی فعال در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد38 نفر دانشجوی فعال در مقطع دکتری می‌باشد و نیز تعداد 364 نفر استاد عضو هیات علمی و مدعو در این دانشکده مشغول به تدریس می‌باشند. دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مقطع کارشناسی رشته و گرایشهای ارتباط تصویری عمومی، طراحی صنعتی، عکاسی، مهندسی معماری، موسیقی، نقاشی عمومی، نمایش ( ادبیات نمایشی، بازیگری، صحنه آرایی و کارگردانی )  و در مقطع کارشناسی ارشد رشته و گرایشهای ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، پژوهش هنر، تصویر سازی ، طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی منطقه ای ، طراحی صنعتی، کارگردانی نمایش، مرمت بناء و احیای بافتهای تاریخی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ، معماری و نقاشی را دارا می باشد .

دانشکده مدیریت :

دانشکده مدیریت در سال 1373 با تجمع گروه های آموزشی مدیریت صنعتی   , مدیریت دولتی , و مدیریت بازرگانی شکل گرفت . قبل از آن یعنی در سال 1363 فقط گروه آموزشی مدیریت صنعتی موجود بود و در سال 1371 مرکز آموزش مدیریت در شهرک قدس با سه گروه آموزشی فوق تشکیل شد .  در سال 1373 عنوان آن به دانشکده مدیریت تغییر و به محل فعلی , واقع در خیابان آزادی مقابل خیابان دکتر قریب انتقال یافت .

دانشکده حقوق :

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی از سال 1365 فعالیت خود را بطور مشترک با دانشکده علوم سیاسی آغاز نموده سپس در سال 1379 از آن دانشکده جدا شده و بطور مستقل به فعالیت های خود ادامه داد. درحال حاضر این دانشکده در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایشهای حقوق عمومی-حقوق خصوصی حقوق جزا وجرم شناسی وحقوق بین الملل ودکتری با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشجو پذیرفته ودارایفصلنامه علمی وپژوهشی تحقیقات حقوق آزاد می باشد و در راستا ی تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی حرکت میکند.

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی:

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی در سال 1375 فعالیت آموزشی را براساس ضوابط و آئین نامه های مدون آموزشی به صورت مستقل آغاز نموده در حال حاضر این دانشکده در 3 مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های روان شناسی علوم تربیتی –جامعه شناسی –علوم ارتباطات –مردم شناسی و علوم اجتماعی دانشجو می پذیرد.

دانشکده فنی ومهندسی :

دانشکده فنی ومهندسی واحد تهران مرکزی از سال 1362 تاسیس و فعالیت خودرا در  ساختمان  فلسطین ، واقع در خیابان فلسطین ، تقاطع خیابان انقلاب ،آغاز نمود و در ساختمان های مختلفی ازجمله  ساختمان حافظ ونیز مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم واقع در شهرک غرب ، استقرارداشت.درسال 1386 به مقراصلی خود ، یعنی ساختمان شماره یک مجتمع دانشگاهی نیایش، واقع درمیدان پونک منتقل گردید.در این مجموعه دانشگاهی ، امکانات و تجهیزات لازم برای بهره برداری دانشجویان رشته های مهندسی ، تعبیه شده ودرحال حاضر یکی ازبزرگترین ومجهزترین دانشکده های این واحد 
 
دانشگاهی به شمار می آید. برخی از اعضای هیات علمی  این دانشکده که با عهده دار شدن سکان سرپرستی این مجموعه سهم بسزایی دربه بار نشستن اهداف و انگیزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و به ثمر رساندن سرمایه های میهن عزیزمان که همانا دانشجویان پرتلاش و موفق هستند داشته اند ، عبارتند از : دکتر دانشمند ، دکتر جلیلیان ، مهندس تجلیل ، دکتر پازوکی ،دکتر مستقیم، دکترمهدیزاده، دکتر حاجی کندی ، دکتر هدایتی دکتر طباطبایی ، دکتر افتخاری  و ... .

رشته های دانشکده :

1-     مقطع کارشناسی :

       رشته برق ( شاخه الکترونیک )

      رشته کامپیوتر (شاخه های نرم افزار و سخت افزار )

      رشته عمران (شاخه های راه ، آب ، سازه ، خاک ، عمران )

      رشته مکانیک ( شاخه های طراحی جامدات ، ساخت و تولید ، حرارت و سیالات )

      رشته مهندسی شیمی ( شاخه صنایع و پالایش )

2-     مقطع کارشناسی ارشد :

      رشته های برق ( شاخه الکترونیک )

      رشته کامپیوتر ( شاخه نرم افزار )

      رشته عمران (شاخه خاک ، سازه و آب )

      رشته مکانیک ( شاخه تبدیل انرژی )

دانشکده علوم پایه :

در سال 1369 دانشکده علوم و فنی با داشتن رشته هایی چون ریاضــی کاربردی ، فیزیک با گرایش جامد ، شـــیمی کاربردی برق الکترونیک ، مکانیک با گرایش طراحــی جامدات ، عمران و کامپیوتر گــرایش نرم افزار به ریاست جناب آقای دکتر دانشمند در ســاختمان حافظ تاسیس گــردید در سال 1374 دانشــکده علوم از دانشـــکده فنی تفکیک شد و به ساختمانی واقع در خیابان کریم خان نبش حافظ ( ساختمان گلستان ) انتقال یافت در سال 1376 به مکان جدید واقع در خیابان انقلاب چهارراه ولیعصر انتقال یافت و در مهر ماه سال 1378 به ســاختمان فلسطین پایین تر از میدان فلسطین جابجا شد و در سال 1386 دانشکده علوم پایه به مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) انتقال یافت این مجتمع در زمینی به مساحت حدود دو هکتار احداث شده است و دارای مجموعه ورزشی شـــامل استخر ، سونا ، جکوزی ،.. 3 ســـالن سرپوشــیده است . هم اکنون ریاست این مجتمع دانشگاهی را جناب آقای دکتر صفری عهده دار میباشند.        

تهران – شهرک قدس - میدان صنعت – بلوار فرحزادی– خیابان سیمای ایران –  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

ساختمان شماره 2 دانشکده علوم پایه دارای 14 فضای آزمایشگاهی و 6 کلاس تئوری و سایر امکانات دانشگاهی شامل ( سایت ، کتابخانه ، ... ) ازنیمســال دوم 89-88 برای دانشجویان رشته زیســـت شناسی گرایش­های سلولی- مولکولی و عمومی واقع در خیابان ولیعصر – خیابان زرتشت غربی نیز  مورد بهره براری قرار گرفت .

رشته های دانشکده :

1-   کارشناســـی : آمار -آمارو کاربردها -علوم کامپیوتر -فیزیک هسته ای -فیزیک گرایش : اتمی – حالت جامد –شیمی گرایش : شیمی کاربردی – کاربردی – محض - ریاضی گرایش : ریاضی کاربردی – ریاضی محض – دبیری ریاضی -ریاضیات و کاربردها -زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی ملکولی -زیست شناسی عمومی

2-   کارشناســی ارشد : شیمی با گرایش های : شیمی آلی – شیمی تجزیه – شیمی معدنی – شیمی فناوری اسانس – شیمی فیزیک – شیمی کاربردی – کاربردی- فیتو شیمی -شیمی دارویی -علوم و فناوری نانو – نانو شیمی -فیزیک با گرایش های فیزیک نجومی – فیزیک بنیادی – حالت جامد -فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها -فیزیک هسته ای -فیزیک اتمی و مولکولی -نانو فیزیک -ریاضی محض با گرایش های : جبر – آنالیز – هندسه توپولوژی -ریاضی کاربردی گرایش های :آنالیز عددی – تحقیق در عملیات -آموزش ریاضی -آمار ریاضی -ریاضی – ریاضیات مالی -زیست شناسی گرایش های :بیوشمی – علوم گیاهی – علوم سلولی و مولکولی – ژنتیک میکربیولوژی – علوم جانوری فیزیولوژی جانوری -علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی -علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری -زیست شناسی دریا – جانوران دریا -زیست فناوری ( بیو تکنولوژی ) – گرایش میکروبی -مدیریت محیط زیست ( اچ اس ای ) -علوم کامپیوتر -علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا -حقوق و محیط زیست  

3-   دکتـــری: شیمی با 5 گرایش : شیمی معدنی – شیمی کاربردی – شیمی تجزیه – شیمی فیزیک – شیمی آلی -ریاضی و 2 گرایش : جبر – آنالیز -ریاضی کاربردی و 2 گرایش : آنالیز عددی – تحقیق در عملیات -ژئو فیزیک با 4 گرایش : الکترو مغناطیس – لرزه شناسی – زلزله شناسی – گرانی سنجی- فیزیک