مجتمع دانشگاهی نیایش :

 

دانشکده فنی ومهندسی : میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ -تلفن:۴۴۶۰۰۰۷۰

دانشکده علوم پزشکی : میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ - تلفن :