مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):


• دانشکده ادبیات وعلوم انسانی :میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲ کدپستی ۳۴۳۵۳- ۱۷۱۱۷ تلفن:۳۳۷۸۳۳۸۸
• دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی: میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲ کدپستی ۳۴۳۵۳- ۱۷۱۱۷ تلفن:33301875-36600731