نظام آموزشی 

 

  • آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است.
  • در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.