سال تحصیلی

 

  • هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی است .                      
  • هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.