فراغت از تحصیل

 

  • دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.
  •  از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا براساس آیین نامه به دوره راه یافته باشد.
  • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل 12 باشد.
  •  تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.
  • واحد های دانشگاهی موظفند حداکثر طی 6 هفته از تاریخ  فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی و کارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان را طبق فرمهای مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذکور وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر اینصورت واحد دانشگاهی مسئول خواهد بود .
  • تایید مدرک تحصیلی ، براساس سوابق و مدارک مربوط از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:
  • تایید گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، براساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.
  • تایید دانشنامه فارغ التحصیلان پس از طی مراحل مربوط حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تایید گواهینامه موقت صورت   می گیرد .