دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 1 / 11
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
720 * 480 (50 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 2 / 11
دانشکده اقتصاد و حسابداری
720 * 480 (69 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 3 / 11
دانشکده فنی مهندسی
720 * 480 (39 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 4 / 11
دانشکده حقوق
720 * 480 (46 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 5 / 11
دانشکده هنر
720 * 480 (64 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 6 / 11
دانشکده مدیریت
720 * 479 (58 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 7 / 11
دانشکده علوم سیاسی
720 * 478 (62 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 8 / 11
دانشکده علوم پایه
720 * 479 (54 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 9 / 11
دانشکده روانشناسی
720 * 480 (48 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 10 / 11
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
720 * 478 (52 KB) 
دانشگاه واحد تهران مرکزی
دانشگاه واحد تهران مرکزی: عکس شماره 11 / 11
دانشکده زبانهای خارجی
720 * 480 (78 KB) 
1