شماره تلفن دانشکده های مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۴۱۲۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۴۳۹

/file/download/news/1538558683-.pdf

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

 

حفاظت فیزیکی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

 

 

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

2548

23905448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

امورمالی ساختمان ولایت یک

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم دهقان

امورمالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

منفی1

 

 

خانم مهربان

امورمالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

خانم حسنی

امورمالی دانشکده علوم ارتباطات

 

 

خانم رحمانی

امورمالی دانشکده روانشناسی

 

 

خانم علی نیا

امورمالی دانشکده حقوق

 

 

خانم خسروی

امورمالی دانشکده مدیریت

 

 

آقای شاهزیدی

امورمالی دانشکده روانشناسی

 

 

خانم صالحی

امورمالی دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

 

خانم حسن زاده

امورمالی دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

 

خانم جانقربان

امورمالی دانشکده علوم سیاسی

 

 

خانم تقواپسند

امورمالی دانشکده  علوم اجتماعی

 

 

خانم عالیان

امورمالی دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

امورپژوهشی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای قهرمان

امورپژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

2545

22481501

آقای فانی

امورپژوهشی دانشکده اقتصاد

2542

 

آقای خضری

امورپژوهشی دانشکده رسانه

2559

 

خانم نیک آمال

امورپژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

2557

 

خانم طاهری وآقای عصاره

امورپژوهشی دانشکده حقوق

2554

 

آقای محمدرضا لنجانی

امورپژوهشی دانشکده علوم سیاسی

2556

 

آقای بیگ زاده

امورپژوهشی دانشکده روانشناسی

2550

  

 


 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

اموردانشجویی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای کلان

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

2552

23902552

آقای میرجعفری

دانشکده مدیریت

2561

23902561

آقای رضایی

دانشکده رسانه

2563

23902563

خانم ترکاشوند

دانشکده علوم اجتماعی

2543

23902543

خانم محسنی

دانشکده حقوق

2553

23902553

آقای بهنیا

دانشکده علوم سیاسی

2554

23902554

خانم آقابراتی

دانشکده اقتصاد

2562

23902562

آقای عیسی زاده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2555و2549

23902549

 

 

 

 


 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

اداره آموزش ساختمان ولایت یک طبقه منفی 1

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

نام دانشکده

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای اسکندری

رئیس آموزش

 

 

 

دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

 

 

 

 

 

منفی1

 

 

آقای گلعلی

کارشناس خدمات ماشینی

 

 

خانم خانمحمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

خانم امانی

مسئول خدمات آموزشی

 

 

خانم کریمی

مسئول ثبت نام

 

 

خانم  قنبری

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

خانم کاظمی

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

 

 

خانم کرمی

کارشناس اداره خدمات آموزشی

 

 

آقای نقشینان

مدیرآموزش

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

خانم تقی میرزا

رئیس آموزش

 

 

خانم سلیمانی

مسئول ثبت نام

 

 

خانم زارعیان

مسئول خدمات آموزشی

 

 

آقای دوارنیا

خدمات آموزشی

 

 

خانم ابراهیمی

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

خانم پیتام

مسئول تحصیلا تکمیلی

 

 

آقای مهدی نژاد

مدیرآموزش

دانشکده علوم سیاسی

 

 

خانم رضائیان

اداره فارغ التحصیلان

 

 

خانم میزایی

رئیس اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

 

 

خانم بهره مندی

مسئول خدمات آموزشی

 

 

خانم حسن زاده

مسئول اداره امتحانات

 

 

آقای عباس زاده

مدیرآموزش

 

 

 

روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

خانم شریفی

رئیس آموزش

 

 

آقای جلالی

مسئول ثبت نام

 

 

خانم اکبری

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

خانم ایمانی فرد

مسئول خدمات آموزشی

 

 

آقای سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 

آقای بهپور

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

آقای تولمی

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

آقای کشاورزی

مسئول فارغ التحصیلان

دانشکده تربیت بدنی

 

 

خانم غیاثوند

مسئول ثبت نام

 

 

آقای سعید نوروزی

تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکده مدیریت

 

 

آقای حاجی زاده

مسئول ثبت نام

 

 

آقای فراهانی

مسئول اداره خدمات آموزشی

 

 

آقای صادقیان

مسئول دانش آموختگان

 

 

منفی یک

 

 

خانم مسعودی نسب

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

آقای مشکات

مدیرآموزش

 

دانشکده علوم ارتباطات

 

 

خانم عنایت نژاد

مسئول خدمات آموزشی

 

 

خانم کدیور

مسئول ثبت نام

 

 

خانم مشیری

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

خانم صادقی

مدیرآموزش

 

 

 

دانشکده حقوق

 

 

آقای خالدی

رئیس آموزش

 

 

خانم شانه

مسئول ثبت نام

 

 

خانم فانی

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

خانم یحیی زاده

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

خانم توخته

مسئول خدمات آموزشی

 

 

آقای محمودی

مسئول امتحانات

 

 

خانم رحیمی

کارشناس امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

اداره امتحانات وبایگانی دانشکده ها در ساختمان ولایت دو طبقه منفی 3

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حقوق

آقای محمودی

اداره امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

منفی 3

 

 

آقای میرزانصیری

اداره بایگانی

 

 

علوم اجتماعی

خانم پورمنصور

اداره امتحانات

 

 

آقای سلیمانی

اداره بایگانی

 

 

مدیریت

آقای سامعی

اداره بایگانی

 

 

خانم عزیزی

اداره امتحانات

 

 

روان شناسی وعلوم تربیتی

خانم رضائی

اداره بایگانی

 

 

خانم ایزی

اداره امتحانات

 

 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

خانم خادمی

اداره بایگانی

 

 

خانم خادمی

اداره امتحانات

 

 

اقتصاد وحسابداری

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

 

 

 

اداره بایگانی

 

 

علوم سیاسی

آقای نخستین

اداره بایگانی

 

 

خانم حسن زاده

اداره امتحانات

 

 

علوم ارتباطات و مطالعه رسانه

 

اداره بایگانی

 

 

 

 

اداره امتحانات

 

 

انتشارات ساختمان ولایت دو طبقه همکف

 

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

 

انتشارات

2367

 

دفتراداره سالن های ورزشی

 

مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی(ع)

 

نام قسمت

مستقیم

مدیرکل ورزشی

22481649

رئیس اداره استخر

22481646

مسئول مدیرکل ورزشی

22481648

رئیس اداره ورزشی کارکنان

22481647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

                 دانشکده هنر

 

نام قسمت

داخلی

مدیرگروه عکاسی

2310

کارشناسهای گروه عکاسی

2307

دفتر لابراتوار

2308

لابراتوار

2305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده اقتصاد  و حسابداری ساختمان ولایت یک

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکتر علی اسماعیل زاده

رئیس دانشکده

2320

22481600

122

اول

دکتر امیررضا کیقبادی

معاون دانشکده

2321

22481601

119

خانم زهره ارفعی

مسئول دفتر دانشکده

2322

22481602

123

دکتر مرجان دامن­کشیده

مدیر گروه اقتصاد (تحصیلات تکمیلی)

2327

 

125

خانم علیخانی

گروه (اقتصاد)

 

 

125

دکتر سید شکری

مدیر گروه اقتصاد(کارشناسی)

 

 

125

آقای محمد امین محمدزاده

امور عمومی

 

 

سالن حوزه ریاست

خانم محمدیون

مدیر گروه حسابداری (کارشناسی)

2424

 

226

دوم

خانم نیساریان

گروه (حسابداری)

2425و2426

 

226

خانم دکتر حیدرپور و خانم محمدزاده

دفتر فصلنامه­حسابداری مالی و حسابرسی

2429

 

235

دکتر نعمت فلیحی

دکتر باصری

دفتر فصلنامه اقتصاد مالی

2427

 

234

آقای فانی

مدیر پژوهش

 

 

32

همکف

آقای حسینی

اداره پژوهش

 

 

32

خانم فاتح

اداره فناوری

 

 

32

خانم آقابراتی

خدمات دانشجویی

 

 

33

خانم برفی

امور دانشجویی

 

 

33

خانم رضایی

گروه قرآن و عترت

 

 

5

دکتر  خسروی پور

مدیر گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی)

2334

 

1-161

نیمه­طبقه همکف

 

خانم مهرنوش

گروه (حسابداری)

2335و2331

 

آقای جهانی

امور اداری

 

 

1-141

منفی 1-

خانم مدنی

اداره آموزش

 

 

آقای اسکندری

اداره آموزش

 

 

خانم  کریمی

اداره ثبت نام

 

 

خانم امانی

خدمات آموزش

 

 

خانم خانمحمدی

تحصیلات تکمیلی

 

 

خانم کرمی

امور آموزش

 

 

آقای ناصر

امور آموزش

 

 

خانم کاظمی

امور آموزش

 

 

خانم قنبری

اداره فارغ التحصیلان

 

 

خانم حسن زاده

امور مالی

 

 

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

2325

 

 

منفی 3

خانم مدنی

امور آموزش

 

 

 

آقای نورزاد کیانفر

مسئول بایگانی

 

 

 

 

 


 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده خبر و مطالعات رسانه ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

 

 

طبقه 8

 

دکترنصراللهی

رئیس دانشکده

 

2520

22481664

دکتررسولی

معاون دانشکده

 

2521

22481665

 

مسئول دفتر دانشکده

 

2522

22481666

خانم محسنی

اداره پژوهش

همکف

2523-2524

 

خانم کدیور

ثبت نام

منفی 1

2525-2526

 

 

خانم ابراهیم زاده

امورکتابخانه

منفی 3

 

 

 

آقای خضری پور

اداره پژوهش

همکف

 

 

 

خانم خدایار

امورفرهنگی

 

 

 

آقای مشکات

اداره آموزش

 

منفی یک اتاق 141

 

 

 

آقای شعبان زاده

اموراداری

 

 

 

خانم عنایت نژاد

اداره آموزش

 

 

 

آقای رضایی

اموردانشجویی

همکف

 

 

 

خانم مشیری

امور دانش آمکوختگان

منفی یک

 

 

             

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده علوم سیاسی ساختمان ولایت  دو

طبقات

نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

 

 

 

طبقه همکف

 

دکتر اشرفی

رئیس دانشکده

2360

22481613

 

دکترسنائی

معاون دانشکده

2361

22481614

 

آقای پناهی

مسئول دفتر دانشکده

2362

22481615

 

 

کارشناسان گروه

2368و2369

 

 

دکتر احمد بخشایش

مدیرگروه اندیشه سیاسی

2363

23902363

64

دکتر مجتبی مقصودی

مدیرگروه علوم سیاسی

2364

23902364

62

دکتر علیرضا سلطانی

مدیرگروه روابط بین الملل

2365

 

63

خانم مژگان رضابنده لو

اداره برنامه ریزی

2368

 

71

خانم ستوده

دروس عمومی

2369

 

71

ساختمان ولایت یک منفی یک

خانم جانقربان

مدیر مالی

 

 

1/102

منفی 3

خانم حسن زاده

امتحانات

 

 

 

-

خانم غزلی جهرمی

فصلنامه

2368و2369

 

 

ساختمان ولایت یک منفی یک

آقای ثابت قدم

مدیر امور اداری

 

 

1/139

همکف

آقای بهنیا

اداره خدمات دانشجویی

2554

 

33

آقای محمدرضا لنجانی

اداره پژوهش

2556

 

32

منفی یک

آقای رضائیان

فارغ التحصیلان

 

 

1/142

-

خانم صابری

اداره فناوری

 

 

 

منفی یک

آقای مهدی نژاد

آموزش دانشکده

 

 

1/142

منفی 3

آقای نخستین

بایگانی

 

 

 

-

آقای رسولی

کتابخانه

 

 

 

-

خانم پروین

امورفرهنگی

 

 

 

 

ولایت یک طبقه همکف

خانم عابدین نژاد

مدیرپژوهش

 

 

32

ولایت یک طبقه منفی یک

خانم میرزایی

اداره آموزش

 

 

1/142

خانم بهره مندی

خدمات آموزشی

 

 

1/142

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقه دوم

دکتر پیری

رئیس دانشکده

2384

22481621

279

دکتر تقوا

معاون دانشکده

2385

22481622

261

آقا ی باقری

مسئول دفتر دانشکده

2386

22481622

سالن اصلی

فکس

22481623

 

ولایت 1

دکتر آذربایجانی

مدیرگروه علوم زیستی

2441

 

244

آقای صفائی

علوم زیستی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

2442

 

246

خانم دکترنیک آیین

مدیرگروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2444

 

246

آقای فتحعلیزاده

گروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2443

 

246

دکتر امیرتاش

مدیرگروه کارشناسی

2440

 

242

خانم کاسی

گروه کارشناسی و دروس پایه

2440

 

242

دکتر اسماعیلی

مدیرگروه تربیت بدنی عمومی

2431

 

240

آقای فرید

گروه تربیت بدنی عمومی

2430

 

240

آقای کشاورز

فارغ التحصیلان

 

 

سالن منفی 1

خانم غیاثوند

اداره آموزش

 

 

 

اتاق اساتید

اتاق اساتید

2388

 

 

ولایت 2

آقای قهرمان

اداره پژوهش

2545

22481501

سالن منفی 1

خانم نصرت زاده

امورپایان نامه ها

 

 

 


 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده روانشناسی ساختمان ولایت دو

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

پنجم

 

دکترامیرحسین محمودی

رئیس دانشکده

 

2416

22481632

دکترسپاه منصور

معاون دانشکده

 

2417

22481633

خانم عاجلو

مسئول دفتر دانشکده

 

2418

22481634

خانم محمدزاده

مسئول دبیرخانه

 

2418

 

ساختمان ولایت 2 ط1-

سیدجمال میری

کارشناس گروه روانشناسی

 

2448

 

معصومه صبوری

کارشناس گروه روانشناسی

 

2452

 

مریم لشنی زند

کارشناس گروه روانشناسی

 

2452

 

ساختمان ولایت1ط4

فاطمه میرزاموسی پیروزی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2482

 

فیروزه براری

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2483

 

محمدنامنی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2474

 

ساختمان ولایت 1 ط 1-

محمدرضاتولمی

کارشناس آموزش

 

 

 

ساختمان ولایت 1 ط 1

علیرضاکفشگر

مسئول خدمات دانشجویی

 

 

 

فریدون اسماعیلی

کارشناس خدمات دانشجویی

 

 

 

حمیدرضاعیسی زاده نشلی

مدیرخدمات دانشجویی

 

2555

 

ساختمان ولایت 1ط1-

مرجان مرتضی ناقون

مدیرمالی

 

 

 

لیلارحمانی

مسئول دریافت وپرداخت

 

 

 

ساختمان ولایت 2 ط5

سیدمحمدرضاحسینی

کارشناس دفترریاست

 

 

 

لیداروانپرور

تایپیست دبیرخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 2ط1-

بهنام زندی

مدیرپشتیبانی مجتمع ولایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

رقیه ایزی

مسئول امتحانات دانشکده

 

 

 

ساختمان ولایت1ط

افشین مردانی

مسئول امورعمومی

 

 

 

ساختمان ولایت 1 ط1

مریم خداوردیان

کارشناس دفترفرهنگ

 

 

 

ساختمان ولایت 1

ارسلان جوادیان

مسئول برنامه ریزی

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

الهام مصری پور

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

زهراایمانی فرد

مسئول خدمات دانشجویی

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

امیربهمن خواجه سعیدی

کارشناس پژوهش

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

حبیب جلالی تازه کندی

مسئول ثبت نام

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

معصومه مکانیکی

مسئول کانون قرآن وعترت

 

 

 

سعیده محمدی

رئیس اداره پژوهش

 

 

 

نادربیگ زاده

مدیرپژوهش

 

 

 

ساختمان ولایت

کبری زیارپایین رودپشتی

کارشناس دروس عمومی

 

 

 

قاسم مسکنی

مسئول سایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط 1-

ناصرسلطانی

کارشناس آموزش

 

 

 

محمدحسین بهپور

کارشناس آموزش

 

 

 

فاطمه شریفی

رئیس آموزش

 

 

 

رحمت عباس زاده

مدیرآموزش مجتمع ولایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

رستمعلی حیدری سی پی

مسئول انتشارات

 

 

 

ساختمان ولایت1

مهدی دستور

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت1ط5

معصومه کریمی

رئیس فناوری

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

مهین اکبری

کارشناس آموزش

 

 

 

ساختمان ولایت

غلامحسن فتحعلی

مسئول کارگاهها

 

 

 

ساختمان ولایت1ط3-

راحله عصارکاشانی

کارشناس امتحانات

 

 

 

مژگان رضایی کوپائی

مسئول بایگانی

 

 

 

زهراغلامی روچی

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

شمسی عسگری

جمعدار

 

 

 

ساختمان ولایت

عباس حسن پورقمشه

مسئول دفترفرهنگی

 

 

 

فرامرزمحمدخانی

 

 

 

 

فریبرزپورمحمدچاله سرا

 

 

 

 

محمدنوبری

 

 

 

 

ساختمان ولایت1ط3-

مریم رضاسلطانی

مسئول کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

معصومه یوسفی رانکوهی

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

 

ساختمان ولایت 2ط1

خانم دکتر شهریاری احمدی

مدیرگروه روانشناسی تربیتی وکودکان استثنایی

 

2455

 

خانم دکتر امامی پور

مدیرگروه روانشناسی بالینی وروانسنجی

 

2453

 

خانم دکتر باغداساریانس

مدیرگروه روانشناسی عمومی

 

2449

 

ساختمان ولایت 2ط4

حمیدرضارضازاده بهادران

مدیرگروه فلسفه تعلیم وتربیت

 

 

 

علی اکبرخسروی بابادی

مدیرگروه برنامه ریزی درسی

 

2479

 

 

کارشناس گروه برنامه ریزی وآموزشی

 

2478

 

ساختمان ولایت 2ط1

خانم دکتر حمیدی فر

مدیرگروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی

 

2454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده  علوم اجتماعی ساختمان ولایت دو

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

هفتم

دکترآقایی

رئیس دانشکده

2432

22481639 فکس

 

دکترسید

معاون دانشکده

2433

22481640

 

آقای قاسمی

مسئول دفتر دانشکده

2434

22481638

 

-

توکلی

مسئل دبیرخانه

 

 

فاقد اتاق

ولایت 2

سلیمانی

مسئول بایگانی

 

 

پارگینگ 3-

ولایت 1

تقی میرزا

رئیس امور آموزشی

 

 

پیشخوان آموزش طبقه 1-

داورنیا

متصدی امور آموزشی

 

 

نقشینیان

مدیر آموزش

 

 

آذرین

کارشناس گروه

 

 

طبقه 4 اتاق شماره 440

ولایت 2

پورمنصور

مسئول امتحانات

 

 

پارگینگ 3-

ولایت 1

ابراهیمی

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

پیشخوان آموزش طبقه 1-

ترکاشوند

رئیس امور دانشجویی

 

 

پیشخوان دانشجویی طبقه همکف

-

عبدالهی

رئیس فناوری و اطلاعات

 

 

-

-

متان کپوری

مسئول امور عمومی

 

 

-

-

محمدابراهیم

امیری

 

 

-

ولایت 1

فاطمه

پیتام

 

 

پیشخوان آموزش طبقه 1-

فاقد مکان

آقاویردی

داداشی

 

 

فاقد اتاق

ولایت 1

مریم

امامی

 

 

طبقه 4 اتاق شماره 426

میترا

نیک آمال

 

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

فاقد مکان

لیلا

ولی زاده محق

 

 

-

ولایت 1

بهناز

زارعیان مهنه

 

 

پیشخوان آموزش طبقه 1-

منصوره

سلیمانی

 

 

سیدمجتبی

نبوی

 

 

طبقه 1-   اتاق شماره 1141/1

مرضیه

تقواپسند

 

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

محبوبه

بحیرایی

 

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

فرحناز

فرامرزعالیان

 

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

سمانه

محمدرحیمی

 

 

طبقه 4 اتاق شماره 441

ولایت 2

رضا

قاسمی

 

23902434

طبقه 7

ولایت 1

مدیرگروه مردم شناسی

 

2434

23902434

طبقه 4

 

مدیرگروه جامعه شناسی

 

2471

 

 

 

کارشناس گروه جامعه شناسی

 

2477

 

 

 

مدیرگروه علوم اجتماعی

 

2484

 

 

 

کارشناس گروه علوم اجتماعی

 

2487

 

 

 

 

 

 


جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده مدیریت ساختمان ولایت یک

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات 

  دکترعلی  رضائیان

رئیس دانشکده

2504

22481658

618

ششم

  دکترحسن  مهرمنش

معاون دانشکده

2505

22481662و22481659

612

  خانم صادقی

مسئول دفتر دانشکده

2507

22481661

613

  خانم شعبانیان

گروه مالی ودولتی

2457

23902457

349

 

 دکترعلیرضا امیرکبیری

مدیرگروه دولتی ومالی

2456و2457

 

351

 خانم دادقانی

گروه بازرگانی وبیمه

2463

 

313

  دکترعباس حیدری

 گروه بازرگانی وبیمه

2463

 

312

 خانم عزیزیان

کارشناس گروه صنعتی

2495

 

515

 

 دکترنصرت اله شادنوش

مدیرگروه صنعتی

2495

 

512

  خانم ثمری

گروه گمرک -اجرایی

2499

 

642

ششم

 دکترعلیرضا امیرکبیری

مدیرگروه گمرک واجرایی

 

 

642

  خانم  بهرامی

مدیرپژوهش

 

 

608

   خانم عبدی

کمیته تصویب پرپوزال

 

 

607

  خانم خسروی

مدیرمالی

 

 

626

اول

   آقای  فصیحی یزدی

جمعدار

 

 

629

ششم

  آقای میرجعفری

خدمات دانشجویی

 

 

649

  خانم صبوری 

مسئول سایت

 

 

634

  خانم صادقیان

فارغ التحصیلان

 

 

634-منفی1

 

 

منفی یک

آقای فراهانی

خدمات دانشجویی

 

 

خانم حاجی زاده

مسئول ثبت نام

 

 

خانم حسینی

رئیس اموراداری

 

 

139-منفی1

آقای  نوروزی

تحصیلات تکمیلی

 

 

650-منفی1

 آقای سلیمان زاده

مدیرآموزش

 

 

642

ششم

 خانم صادقی

دبیرخانه

 

 

 

 

 آقای سامعی

بایگانی

 

 

 

منفی3

 خانم   عزیزی

امتحانات

 

 

 

آقای خیرخواه

امورعمومی

 

 

 

 

آقای  نوجوان

برنامه ریزی

 

 

 

 

 

مدیرامورعمومی

2491

 

 

پنجم

 

مدیریت کارشناسی صنعتی

2493و2495

 

 

 

مدیریت گروه صنعتی

2491و2492

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 2390 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده حقوق ساختمان ولایت دو

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکتر مالکی

رئیس دانشکده

2401

22481628

 

3

 

دکترقهرمان

معاون دانشکده

2402

22481627

 

آقای امیرمهدی

مسئول دفتر دانشکده

2403

22481628

 

آقای محمودی

اداره امتحانات

 

 

 

منفی 3

آقای میرزانصیری

بایگانی

 

 

 

خانم رحیمی

اداره امتحانات

 

 

 

دکتر امینی

مدیرگروه

2404و2406و2409

23902404

 

دکترعلوی

مدیرگروه

2404و2406و2409

23902409

 

خانم افشار

گروه های آموزشی

2404و2406و2409

 

 

3

خانم والی

 

 

خانم محمدی منش

 

 

 

گروه های کارشناسی ارشد

2405

23902405

 

 

آقای قره داغی

اموراداری

 

 

 

منفی 1

آقای خالدی

اداره آموزش

 

 

 

 

خانم شانه

 

 

 

خانم افشاری

 

 

 

خانم یحیی زاده

 

 

 

خانم صادقی

 

 

 

آقای عصاره

اداره پژوهش

 

 

 

 

ولایت 1طبقه همکف

آقای رنگین

 

 

 

خانم ترابی

 

 

 

خانم طاهری

 

 

 

خانم محسنی

خدمات دانشجویی

 

 

 

 

خانم صادقی

 

 

 

خانم رجبی

 

 

 

 

دفتراساتید

2408

 

 

 

 

 

 

 


۴۶ رای