شماره تلفن دانشکده های مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۴ کد : ۱۴۱۲۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۷۱۵

/file/download/news/1567843267-.pdf

 

حفاظت فیزیکی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

 

 

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

2548

 

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

2566

 

 

 

 

 

حفاظت فیزیکی ساختمان ولایت دو طبقه همکف

 

 

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

2370

 

 

 

 

 

 

 

اموراداری دانشکده ها ساختمان ولایت یک طبقه منفی یک

 

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

روح اله شعبانزاده

اموراداری دانشکده های علوم ارتباطات و مدیریت

 

منفی یک

 

2611

 

 

 

سیدمجتبی نبوی

اموراداری دانشکده های علوم اجتماعی ،روانشناسی واقتصاد وحسابداری

141

 

2613

علی ثابت قدم

اموراداری دانشکده های علوم سیاسی، تربیت بدنی وحقوق

 

2612

 

امورفرهنگی وکانون قرآن وعترت دانشکده ها ساختمان ولایت یک طبقه همکف

 

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

خانم مهرانگیز پروین، مریم خداوردیان، پیمانه حاجی رضایی، خانم افسانه خدایار

آقای حمیدرضا مرزیانی نژاد

 

 

امورفرهنگی دانشکده ها

 

همکف

 

5

 

2528،2529،2530،2531،2532

 

 

گروه معارف اسلامی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

 

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

خانم زیار

 

همکف

 

2569

 

آقای فیض آبادی

 

1

 

2568و2560

 

سلف سرویس وخدمات دانشجویی ودفترمشاوره دانشجویی دانشکده ها

 

 

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

آقایان علیرضا کفشگر

مسئول صدورکارت تغذیه اساتید،کارکنان،دانشجویان

بالای سلف سرویس

 

2303

 

 فریدون اسماعیلی

2302

آقای اختیار بهنیا

مدیر امور دانشجویی

 

2298

 

 

سالن سلف سرویس

همکف

 

2297

 

خانم دکترصمدزاده

مشاوره دانشجویی

جنب اتاق اتوماسیون تغذیه

 

2296

 

خانم سیدی

مسئول دفتر مشاوره

 

2294

 

خانمها ذبیجی، تاجداری

تعاونی

 

 

2304

22481637

 

بانک ملی

 

 

 

22481642،22481643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امورمالی ساختمان ولایت یک طبقه منفی1

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم ناغون

سرپرست امورمالی

 

2625

 

خانم دهقان

امورمالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

منفی1

2637

 

 

 

 

 

خانم تقوا پسند

امورمالی دانشکده علوم ارتباطات

2636

 

خانم رحمانی

امورمالی دانشکده روانشناسی

2635

 

خانم علی نیا

امورمالی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

2632

 

خانم خسروی

امورمالی دانشکده مدیریت

2616

 

خانم پورباقری

دانشکده مدیریت

2617

 

خانم حسن زاده

امورمالی دانشکده اقتصاد وحسابداری

2619

 

خانم عالیان

صدور کارت دانشجویی وکارت سلف سرویس

2618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امورپژوهشی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم نیک آمال

مدیرپژوهش

 

2557و2538

22481679

خانم نصرت زاده

امورپژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

2545

22481501

آقای فانی

امورپژوهشی دانشکده اقتصاد

2542

 

آقای خضری

امورپژوهشی دانشکده رسانه

2559

 

خانم طاهری

امورپژوهشی دانشکده حقوق

 

 

آقای محمدرضا لنجانی

امورپژوهشی دانشکده علوم سیاسی

2556

 

آقای بیگ زاده

امورپژوهشی دانشکده روانشناسی

2550

 

  خانم  بهرامی

مدیرپژوهش دانشکده مدیریت

 

 

 

 

اموردانشجویی ساختمان ولایت یک طبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای بهنیا

سرپرست اموردانشجویی

 

2554

 

آقای کلان

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

2552

 

آقای میرجعفری

دانشکده مدیریت

2561

 

 

دانشکده رسانه

2563

 

خانم ترکاشوند

دانشکده علوم اجتماعی

2543

 

خانم محسنی

دانشکده حقوق

2553

 

خانم رجبی

دانشکده حقوق

2553

 

خانم آقابراتی

دانشکده اقتصاد

2562

 

آقای کفشگر

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2555و2549

 

خانم فریبا برفی

دانشکده اقتصادوحسابداری

 

2562

 

اداره آموزش ساختمان ولایت یک طبقه منفی 1

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

نام دانشکده

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای عباس زاده

مدیرآموزش

 

دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

2607،2608،2267

 

آقای اسکندری

رئیس آموزش

 

2592

 

آقای گلعلی

کارشناس خدمات ماشینی

 

2595

 

خانم خانمحمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

منفی1

2594

 

خانم امانی

مسئول خدمات آموزشی

2599

 

خانم کریمی

مسئول ثبت نام

2593

 

خانم  قنبری

مسئول فارغ التحصیلان

2598

 

خانم کاظمی

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

2600

 

خانم کرمی

کارشناس اداره خدمات آموزشی

2601

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

خانم تقی میرزا

رئیس آموزش

2596

 

خانم سلیمانی

مسئول ثبت نام

2585

 

خانم زارعیان

مسئول خدمات آموزشی

2584

 

آقای داورنیا

خدمات آموزشی

2605

 

 

 

 

 

خانم ولی زاده

مسئول فارغ التحصیلان

2603

 

آقای مهدی نژاد

مدیرآموزش

دانشکده علوم سیاسی

2591،2590

 

خانم رضائیان

اداره فارغ التحصیلان

2588

 

خانم میرزایی

رئیس اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

2586

 

خانم بهره مندی

مسئول خدمات آموزشی

2589

 

خانم حسن زاده

مسئول اداره امتحانات

2587

 

 

 

 

 

 

روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

خانم شریفی

رئیس آموزش

2264

 

آقای جلالی

مسئول ثبت نام

2262

 

خانم اکبری

مسئول فارغ التحصیلان

2261

 

خانم کاشانی

مسئول خدمات آموزشی

2268

 

آقای سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2263

 

آقای بهپور

کارشناس خدمات ماشینی

2265

 

آقای تولمی

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

آقای کشاورزی

مسئول فارغ التحصیلان

دانشکده تربیت بدنی

2287

 

خانم غیاثوند

مسئول ثبت نام

2279و2284و2285

 

آقای سعید نوروزی

تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکده مدیریت

 

 

آقای حاجی زاده

مسئول ثبت نام

 

 

آقای فراهانی

مسئول اداره خدمات آموزشی

 

 

آقای صادقیان

مسئول دانش آموختگان

 

 

منفی یک

 

 

خانم مسعودی نسب

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

آقای مشکات

مدیرآموزش

 

دانشکده علوم ارتباطات

2260

 

خانم عنایت نژاد

مسئول خدمات آموزشی

2259

 

خانم کدیور

مسئول ثبت نام

2258

 

خانم مشیری

مسئول فارغ التحصیلان

2257و2256

 

خانم صادقی

مدیرآموزش

 

 

 

دانشکده حقوق

2273

 

آقای خالدی

رئیس آموزش

2274

 

خانم شانه

مسئول ثبت نام

2271

 

خانم فانی

مسئول فارغ التحصیلان

2275

 

خانم یحیی زاده

مسئول تحصیلات تکمیلی

2286و2266

 

خانم توخته

مسئول خدمات آموزشی

2270

 

آقای محمودی

مسئول امتحانات

 

 

خانم رحیمی

کارشناس امتحانات

 

 

اداره امتحانات وبایگانی دانشکده ها در ساختمان ولایت دو طبقه منفی 3

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حقوق

آقای محمودی

اداره امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

منفی 3

2628

 

آقای رحیمی

اداره بایگانی

2629

 

علوم اجتماعی

خانم پورمنصور

اداره امتحانات

2626

 

آقای سلیمانی

اداره بایگانی

 

 

مدیریت

آقای سامعی

اداره بایگانی

 

 

خانم عزیزی

اداره امتحانات

 

 

روان شناسی وعلوم تربیتی

خانم رضائی

اداره بایگانی

 

 

خانم ایزی

اداره امتحانات

2614

 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

خانم خادمی

اداره بایگانی

 

 

خانم خادمی

اداره امتحانات

 

 

اقتصاد وحسابداری

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

 

 

 

اداره بایگانی

 

 

علوم سیاسی

آقای نخستین

اداره بایگانی

 

 

خانم حسن زاده

اداره امتحانات

2627

 

علوم ارتباطات و مطالعه رسانه

 

اداره بایگانی

 

 

 

 

اداره امتحانات

 

 

انتشارات ساختمان ولایت دو طبقه همکف

 

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

 

انتشارات

2367

 

 

دفتراداره سالن های ورزشی

مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی(ع)

 

نام قسمت

مستقیم

مدیرکل ورزشی

22481649

رئیس اداره استخر

22481646

مسئول مدیرکل ورزشی

22481648

رئیس اداره ورزشی کارکنان

22481647

 

 

 

 

 

 

          

      دانشکده هنرساختمان شماره 6

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

داخلی

شماره اتاق

طبقات

آقای افتخاری

مدیرگروه عکاسی

2310

308

اول

 

 

 

کارشناسهای گروه عکاسی

2307

307و308

آقای راسخ

دفترآتلیه های عکاسی

2305

306

دفتر لابراتوار

2308

منفی یک

 

 

 

 

 

 

                 دانشکده هنرساختمان شماره 4

 

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

شماره اتاق

داخلی

مستقیم

طبقات

 

ریاست دانشکده

 

2473،2374،2375

22481618،22481619

 

 

 

مدیرگروه پژوهش هنر

 

2376،2377

 

 

کارشناس گروه پژوهش هنر

 

2378

 

 

گروه طراحی صنعتی

 

2379،2380،2381،2382

 

 

 

 

 

 

 

همکف

 

دانشکده هنرساختمان شماره 5

 

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

شماره اتاق

داخلی

مستقیم

طبقات

 

گروه نمایش

 

2358،2359،2357

 

 

 

دانشکده اقتصاد  و حسابداری ساختمان ولایت یک

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکتر علی اسماعیل زاده

رئیس دانشکده

2320

22481600

122

اول

دکتر امیررضا کیقبادی

معاون دانشکده

2321

22481601

119

خانم زهره ارفعی

مسئول دفتر دانشکده

2322

22481602

123

دکتر مرجان دامن­کشیده

مدیر گروه اقتصاد (تحصیلات تکمیلی)

2327

 

125

خانم علیخانی

گروه (اقتصاد)

2327

 

125

دکتر سید شکری

مدیر گروه اقتصاد(کارشناسی)

 

 

125

 

خانم محمدیون

مدیر گروه حسابداری (کارشناسی)

2424

 

226

دوم

خانم نیساریان

گروه (حسابداری)

2425و2426

 

226

خانم دکتر حیدرپور و خانم محمدزاده

دفتر فصلنامه­حسابداری مالی و حسابرسی

2429

 

235

دکتر نعمت فلیحی

دکتر باصری

دفتر فصلنامه اقتصاد مالی

2427

 

234

آقای فانی

مدیر پژوهش

2540

 

32

همکف

 

 

 

 

 

خانم فاتح

اداره فناوری

 

 

32

خانم آقابراتی

خدمات دانشجویی

2562

 

33

خانم برفی

امور دانشجویی

2562

 

33

خانم رضایی

گروه قرآن و عترت

2528

 

5

دکتر  خسروی پور

مدیر گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی)

2334

 

1-161

نیمه­طبقه همکف

 

خانم مهرنوش

گروه (حسابداری)

2335و2331

 

 

 

 

 

1-141

منفی 1-

خانم مدنی

اداره آموزش

2427

 

آقای اسکندری

اداره آموزش

2592

 

خانم  کریمی

اداره ثبت نام

2593

 

خانم امانی

خدمات آموزش

2440

 

خانم خانمحمدی

تحصیلات تکمیلی

2594

 

خانم کرمی

امور آموزش

2440

 

آقای ناصر

خدمات ماشینی

2595

 

خانم کاظمی

امور آموزش

2431

 

خانم قنبری

اداره فارغ التحصیلان

2431

 

خانم حسن زاده

امور مالی

2618و2619

 

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

2325

 

 

منفی 3

 

آقای نورزاد کیانفر

مسئول بایگانی

2356

 

 

 

 


 

 

 

 

دانشکده خبر و مطالعات رسانه ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

 

 

طبقه 8

 

دکترنصراللهی

رئیس دانشکده

 

2520

22481664

دکتررسولی

معاون دانشکده

 

2521

22481665

 

مسئول دفتر دانشکده

 

2522

22481666

خانم محسنی

اداره پژوهش

همکف

2523-2524

 

خانم کدیور

ثبت نام

منفی 1

2525-2526

 

 

خانم ابراهیم زاده

امورکتابخانه

منفی 3

2258

 

 

آقای خضری پور

اداره پژوهش

همکف

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مشکات

اداره آموزش

 

منفی یک اتاق 141

2260

 

 

آقای شعبان زاده

اموراداری

2611

 

 

خانم عنایت نژاد

اداره آموزش

2259

 

 

آقای رضایی

اموردانشجویی

همکف

 

 

 

خانم مشیری

امور دانش آمکوختگان

منفی یک

 

 

             

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم سیاسی ساختمان ولایت  دو

طبقات

نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

 

 

 

طبقه همکف

 

دکتر بهرامی

رئیس دانشکده

2360

22481613

65

دکترسنائی

معاون دانشکده

2361

22481614

66

آقای پناهی

مسئول دفتر دانشکده

2362

22481615

 

 

کارشناسان گروه

2368و2369

 

 

دکتر احمد بخشایش

مدیرگروه اندیشه سیاسی

2363

 

64

دکتر مجتبی مقصودی

مدیرگروه علوم سیاسی

2364

 

62

دکتر علیرضا سلطانی

مدیرگروه روابط بین الملل

2365

 

63

خانم مژگان رضابنده لو

اداره برنامه ریزی

2368

 

71

خانم ستوده

دروس عمومی

2369

 

71

ساختمان ولایت یک منفی یک

خانم جانقربان

مدیر مالی

 

 

1/102

منفی 3

خانم حسن زاده

امتحانات

 

 

 

-

خانم غزلی جهرمی

فصلنامه

2368و2369

 

 

ساختمان ولایت یک منفی یک

آقای ثابت قدم

مدیر امور اداری

 

 

1/139

همکف

آقای بهنیا

اداره خدمات دانشجویی

2554

 

33

آقای محمدرضا لنجانی

اداره پژوهش

2556

 

32

منفی یک

خانم رضائیان

فارغ التحصیلان

2588

 

1/142

-

خانم صابری

اداره فناوری

2368و2369

 

 

منفی یک

آقای مهدی نژاد

آموزش دانشکده

2591

 

1/142

منفی 3

آقای نخستین

بایگانی

 

 

 

-

آقای رسولی

کتابخانه

 

 

 

-

خانم پروین

امورفرهنگی

2530

 

 

 

ولایت یک طبقه همکف

خانم عابدین نژاد

مدیرپژوهش

2556

 

32

ولایت یک طبقه منفی یک

خانم میرزایی

اداره آموزش

2586

 

1/142

خانم بهره مندی

خدمات آموزشی

2589

 

1/142

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقه دوم

دکتر پیری

رئیس دانشکده

2384

22481621

279

دکتر تقوا

معاون دانشکده

2385

22481622

261

آقا ی باقری

مسئول دفتر دانشکده

2386

22481622

سالن اصلی

فکس

22481623

 

ولایت 1

دکتر آذربایجانی

مدیرگروه علوم زیستی

2441

 

244

آقای صفائی

علوم زیستی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

2442

 

246

خانم دکترنیک آیین

مدیرگروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2444

 

246

آقای فتحعلیزاده

گروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2443

 

246

دکتر امیرتاش

مدیرگروه کارشناسی

2440

 

242

خانم کاسی

گروه کارشناسی و دروس پایه

2440

 

242

دکتر اسماعیلی

مدیرگروه تربیت بدنی عمومی

2431

 

240

آقای فرید

گروه تربیت بدنی عمومی

2430

 

240

آقای کشاورز

فارغ التحصیلان

2285

 

سالن منفی 1

خانم غیاثوند

اداره آموزش

 

 

 

اتاق اساتید

اتاق اساتید

2388

 

 

ولایت 2

آقای

اداره پژوهش

2545

22481501

سالن منفی 1

خانم نصرت زاده

امورپایان نامه ها

 

 

 


 

 

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ساختمان ولایت دو

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

پنجم

 

دکترامیرحسین محمودی

رئیس دانشکده

 

2416

22481632

دکترسپاه منصور

معاون دانشکده

 

2417

22481633

خانم عاجلو

مسئول دفتر دانشکده

 

2418

22481634

خانم محمدزاده

مسئول دبیرخانه

 

2418

 

ساختمان ولایت 2 ط1-

سیدجمال میری

کارشناس گروه روانشناسی

 

2448

 

معصومه صبوری

کارشناس گروه روانشناسی

 

2454

 

مریم لشنی زند

کارشناس گروه روانشناسی

 

2452

 

ساختمان ولایت1ط4

فاطمه میرزاموسی پیروزی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2482

 

فیروزه براری

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2483

 

محمدنامنی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

2474

 

ساختمان ولایت 1 ط 1-

محمدرضاتولمی

کارشناس آموزش

 

 

 

ساختمان ولایت 1 ط 1

علیرضاکفشگر

مسئول خدمات دانشجویی

 

 

 

فریدون اسماعیلی

کارشناس خدمات دانشجویی

 

 

 

حمیدرضاعیسی زاده نشلی

مدیرخدمات دانشجویی

 

2555

 

ساختمان ولایت 1ط1-

اصغرشاهزیدی

مدیرمالی

 

 

 

لیلارحمانی

مسئول دریافت وپرداخت

 

 

 

ساختمان ولایت 2 ط5

سیدمحمدرضاحسینی

کارشناس دفترریاست

 

 

 

لیداروانپرور

تایپیست دبیرخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 2ط1-

بهنام زندی

مدیرپشتیبانی مجتمع ولایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

رقیه ایزی

مسئول امتحانات دانشکده

 

 

 

ساختمان ولایت1ط

افشین مردانی

مسئول امورعمومی

 

 

 

ساختمان ولایت 1 ط1

مریم خداوردیان

کارشناس دفترفرهنگ

 

 

 

ساختمان ولایت 1

ارسلان جوادیان

مسئول برنامه ریزی

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

الهام مصری پور

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

زهراایمانی فرد

مسئول خدمات دانشجویی

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

امیربهمن خواجه سعیدی

کارشناس پژوهش

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

حبیب جلالی تازه کندی

مسئول ثبت نام

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

معصومه مکانیکی

مسئول کانون قرآن وعترت

 

 

 

سعیده محمدی

رئیس اداره پژوهش

 

 

 

نادربیگ زاده

مدیرپژوهش

 

 

 

ساختمان ولایت

کبری زیارپایین رودپشتی

کارشناس دروس عمومی

 

 

 

قاسم مسکنی

مسئول سایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط 1-

ناصرسلطانی

کارشناس آموزش

 

 

 

محمدحسین بهپور

کارشناس آموزش

 

 

 

فاطمه شریفی

رئیس آموزش

 

 

 

رحمت عباس زاده

مدیرآموزش مجتمع ولایت

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

رستمعلی حیدری سی پی

مسئول انتشارات

 

 

 

ساختمان ولایت1

مهدی دستور

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت1ط5

معصومه کریمی

رئیس فناوری

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

مهین اکبری

کارشناس آموزش

 

 

 

ساختمان ولایت

غلامحسن فتحعلی

مسئول کارگاهها

 

 

 

ساختمان ولایت1ط3-

راحله عصارکاشانی

کارشناس امتحانات

 

 

 

مژگان رضایی کوپائی

مسئول بایگانی

 

 

 

زهراغلامی روچی

کارشناس کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

شمسی عسگری

جمعدار

 

 

 

ساختمان ولایت

عباس حسن پورقمشه

مسئول دفترفرهنگی

 

 

 

فرامرزمحمدخانی

 

 

 

 

فریبرزپورمحمدچاله سرا

 

 

 

 

محمدنوبری

 

 

 

 

ساختمان ولایت1ط3-

مریم رضاسلطانی

مسئول کتابخانه

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

معصومه یوسفی رانکوهی

مسئول فارغ التحصیلان

 

 

 

ساختمان ولایت 2ط1

خانم دکتر شهریاری احمدی

مدیرگروه روانشناسی تربیتی وکودکان استثنایی

 

2455

 

خانم دکتر امامی پور

مدیرگروه روانشناسی بالینی وروانسنجی

 

2453

 

خانم دکتر باغداساریانس

مدیرگروه روانشناسی عمومی

 

2449

 

ساختمان ولایت 2ط4

حمیدرضارضازاده بهادران

مدیرگروه فلسفه تعلیم وتربیت

 

2480

 

علی اکبرخسروی بابادی

مدیرگروه برنامه ریزی درسی

 

2479

 

خانم پیروزی

کارشناس گروه برنامه ریزی وآموزشی

 

2478

 

ساختمان ولایت 2ط1

خانم دکتر حمیدی فر

مدیرگروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی

 

2454

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعی ساختمان ولایت دو

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

هفتم

دکترآقایی

رئیس دانشکده

2432

22481639 فکس

 

دکترسید

معاون دانشکده

2433

22481640

 

آقای قاسمی

مسئول دفتر دانشکده

2434

22481638

طبقه 7

-

توکلی

مسئول دبیرخانه

 

 

فاقد اتاق

ولایت 1

سلیمانی

مسئول بایگانی

2585

 

منفی 1

ولایت 1

تقی میرزا

رئیس امور آموزشی

2596

 

منفی 1

داورنیا

متصدی امور آموزشی

2605

 

 

 

 

 

خانم عسگری

کارشناس گروه جامعه شناسی وجمعیت شناسی

2477

 

طبقه 4 اتاق شماره 440

ولایت 1

پورمنصور

مسئول امتحانات

2626

 

منفی 1

ولایت 1

ولی زاده

مسئول فارغ التحصیلان

2603

 

منفی 1

ترکاشوند

رئیس امور دانشجویی

2543

 

پیشخوان دانشجویی طبقه همکف

ولایت 1

مریم امامی

کارشناس مردم شناسی

2473

 

طبقه 4 اتاق شماره 426

میترا نیک آمال

 

2538

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

ولایت 1

 

بایگانی

منصوره سلیمانی

رییس اداره ثبت نام

2609

 

سیدمجتبی نبوی

رییس اداره امور اداری

2613

 

طبقه 1-   اتاق شماره 1141/1

مرضیه تقواپسند

مسئول دریافت و پرداخت

2636

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

محبوبه بحیرایی

رییس اداره پژوهش

2538

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

فرحناز

فرامرزعالیان

2636

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

ولایت 1

 

مدیرگروه مردم شناسی

آقای دکتر باصری

2472

23902472

طبقه 4

مدیرگروه جامعه شناسی

خانم دکتر ترکمان

2471

 

طبقه 4

کارشناس گروه جامعه شناسی

خانم عسگری

2477

 

طبقه 4

مدیرگروه علوم اجتماعی

دکترمسعودامیرمظاهری

2484

 

طبقه 4

کارشناس گروه علوم اجتماعی

خانم رحیمی

2487

 

طبقه 4 اتاق شماره 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده مدیریت ساختمان ولایت یک

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات 

  دکترعلی  رضائیان

رئیس دانشکده

2504

22481658

618

ششم

  دکتر  غلام زاده

معاون دانشکده

2505

22481662و22481659

612

  خانم صادقی

مسئول دفتر دانشکده

2507

22481661

613

  خانم شعبانیان

گروه مالی ودولتی

2457

 

349

 

 دکترعلیرضا امیرکبیری

مدیرگروه دولتی ومالی

2456و2457

 

351

 خانم دادقانی

گروه بازرگانی وبیمه

2463و2278

 

313

  دکترعباس حیدری

 گروه بازرگانی وبیمه

2463

 

312

 خانم عزیزیان

کارشناس گروه صنعتی

2495

 

515

 

 دکترنصرت اله شادنوش

مدیرگروه صنعتی

2495

 

512

  خانم ثمری

گروه گمرک -اجرایی

2499

 

642

ششم

 دکترعلیرضا امیرکبیری

مدیرگروه گمرک واجرایی

 

 

642

  خانم  بهرامی

مدیرپژوهش

 

 

608

   خانم عبدی

کمیته تصویب پرپوزال

 

 

607

  خانم خسروی

مدیرمالی

 

 

626

اول

   آقای  فصیحی یزدی

جمعدار

 

 

629

ششم

  آقای میرجعفری

خدمات دانشجویی

 

 

649

  خانم صبوری 

مسئول سایت

2501

 

634

خانم ربیعی

 

2502

 

  خانم صادقیان

فارغ التحصیلان

2508

 

634-منفی1

 

 

منفی یک

آقای فراهانی

خدمات دانشجویی

2276

 

خانم حاجی زاده

مسئول ثبت نام

2277

 

خانم حسینی

رئیس اموراداری

2449

 

139-منفی1

آقای  نوروزی

تحصیلات تکمیلی

2278

 

650-منفی1

 آقای سلیمان زاده

مدیرآموزش

2449

 

642

ششم

 خانم صادقی

دبیرخانه

 

 

 

 

 آقای سامعی

بایگانی

 

 

 

منفی3

 خانم   عزیزی

امتحانات

 

 

 

آقای خیرخواه

امورعمومی

 

 

 

 

آقای  نوجوان

برنامه ریزی کلاسها

 

 

 

 

آقای دادشی

برنامه ریزی کلاسها

 

 

 

 

 

مدیرامورعمومی

2491

 

 

پنجم

 

مدیریت کارشناسی صنعتی

2493و2495

 

 

 

مدیریت گروه صنعتی

2491و2492

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

دانشکده حقوق ساختمان ولایت دو

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکتر مالکی

رئیس دانشکده

2401

22481628

 

3

 

دکترقهرمان

معاون دانشکده

2402

22481627

 

آقای امیرمهدی

مسئول دفتر دانشکده

2403

22481628

 

آقای محمودی

اداره امتحانات

 

 

 

منفی 3

آقای میرزانصیری

بایگانی

 

 

 

خانم رحیمی

اداره امتحانات

 

 

 

دکتر امینی

مدیرگروه

2404و2406و2409

 

 

دکترعلوی

مدیرگروه

2404و2406و2409

 

 

خانم افشار

گروه های آموزشی

2404و2406و2409

 

 

3

 

 

 

خانم محمدی منش

 

 

 

گروه های کارشناسی ارشد

2405

 

 

 

آقای قره داغی

اموراداری

 

 

 

منفی 1

آقای خالدی

اداره آموزش

 

 

 

 

خانم شانه

 

 

 

خانم افشاری

 

 

 

خانم یحیی زاده

 

 

 

خانم صادقی

 

 

 

 

اداره پژوهش

 

 

 

 

ولایت 1طبقه همکف

آقای رنگین

 

 

 

خانم ترابی

 

 

 

خانم طاهری

 

 

 

خانم محسنی

خدمات دانشجویی

 

 

 

 

خانم صادقی

 

 

 

خانم رجبی

 

 

 

 

دفتراساتید

2408

 

 

 

             

 

 


( ۹۳ )