نوع خبر 
 
 معارفه سرپرست جدیدحوزه معاونت عمران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شنبه 30 بهمن 1395  17:8
 انتصاب سرپرست جدید ادره کل ورزشی در واحد تهران مرکزی
شنبه 30 بهمن 1395  17:8
 معارفه سرپرست جدید حوزه معاونت پژوهش وفناوری دردانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
شنبه 30 بهمن 1395  17:8
 برگزاری مسابقه « عکس نوشت از ایام الله دهه فجر» در واحد تهران مرکزی
شنبه 30 بهمن 1395  10:28
1 2 3 4 5