اخبار دانشگاه - آرشیو

برای اولین بار صورت گرفت؛ دفاع دانشجوی دکتری مهندسی برق واحد تهران مرکزی از رساله خود با معدل ۲۰

برای اولین بار صورت گرفت؛ دفاع دانشجوی دکتری مهندسی برق واحد تهران مرکزی از رساله خود با معدل ۲۰

نخستین دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته مهندسی برق (الکترونیک) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با کسب معدل کل ۲۰ و دستاوردهای بدیع از رساله خود دفاع کرد.

ادامه مطلب