اخبار تصویری

به میزبانی واحد تهران غرب برگزار شد:

به میزبانی واحد تهران غرب برگزار شد:

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور دکتر فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، روسای واحدها، معاونین آموزشی و معاونین توسعه مدیریت و منابع واحد ها (گزارش تصویری)

ادامه مطلب