اخبار و رویدادها

در دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی برگزارشد سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

در دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی برگزارشد سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

در دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی برگزارشد سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

ادامه مطلب