ریاست واحد

مشخصات فردی:

 نام : محمد مهدی

نام خانوادگی : طهرانچی

مرتبه علمی و استخدامی: استاد تمام

 

سوابق تحصیلی و دانشگاهی

o      کارشناسی فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی 1362-1367

o      کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی 1368-1371

o      دکتری در فیزیک نظری دانشگاه فیزیک تکنولوژی مسکو،  روسیه فدراتیو ـ مسکو 1376

o      استادیار فیزیک  دانشگاه شهید بهشتی 1376-1381

o      دانشیار فیزیک  دانشگاه شهید بهشتی 1381-1385

o       استاد فیزیک  دانشگاه شهید بهشتی 1385 تاکنون

 
 
وب سایت  شخصی دکتر طهرانچی