مدیرکل حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۳۲۷۹

مهدی رجبیون

 

- لیسانس آمار دانشگاه فردوسی مشهد

- فوق لیسانس آمار کاربردی دانشگاه شهید بهشتی تهران

- دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

کلید واژه ها: مدیرکل حوزه ریاست