شماره های تماس مجتمع ولایت

تعداد بازدید:۴۰۴۲۴

 

حفاظت فیزیکی ساختمان ولایت یکطبقه همکف

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

1548

 

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

1566

 

 

حفاظت فیزیکی ساختمان ولایت دو طبقه همکف

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

ورودی همکف

حفاظت فیزیکی

1370

 

 

اموراداری دانشکده ها ساختمان ولایت یک طبقه منفی یک

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

روح اله شعبانزاده

اموراداری دانشکده های علوم ارتباطات و مدیریت و علوم سیاسی

 

منفی یک

141

 

1610

 

 

 

 

سیدمجتبی نبوی

اموراداری دانشکده های علوم اجتماعی ،اقتصاد وحسابداری

1613

آقای قره داغی

اموراداری دانشکده های روانشناسی  وحقوق

1612

 

امورفرهنگی وکانون قرآن وعترتدانشکده ها ساختمان ولایت یک طبقه همکف

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

خانم مهرانگیز پروین، مریم خداوردیان، پیمانه حاجی رضایی، خانم افسانه خدایار

آقای حمیدرضا مرزیانی نژاد

 

 

امورفرهنگی دانشکده ها

 

همکف

 

5

 

1528

1529

1530

1531

1532

 

 

 

 

 

گروه معارف اسلامی ساختمان ولایت یک طبقه اول

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

خانم زیار

 

همکف

 

1569

 

آقای فیض آبادی

 

1

 

1568و1560

 

 

 

سلف سرویسوخدمات دانشجوییودفترمشاوره دانشجویی دانشکده ها

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن

آقایان علیرضا کفشگر

مسئول صدورکارت تغذیه اساتید،کارکنان،دانشجویان

بالای سلف سرویس

 

1303

 

فریدون اسماعیلی

1302

آقای اختیار بهنیا

مدیر امور دانشجویی

 

1298

 

 

سالن سلف سرویس

همکف

 

1297

 

خانم دکترصمدزاده

مشاوره دانشجویی

جنب اتاق اتوماسیون تغذیه

 

1296

 

خانم سیدی

مسئول دفتر مشاوره

 

1294

 

خانمها ذبیجی، تاجداری

تعاونی

 

 

1304

22481637

 

بانک ملی

 

 

 

22481642

22481643

 

 

 

 

 

 

 

 

امورمالی ساختمان ولایت یکطبقه منفی1

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم ناغون

سرپرست امورمالی

 

1625

 

خانم دهقان

امورمالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

منفی1

1637

 

 

 

 

 

خانم تقوا پسند

امورمالی دانشکده علوم ارتباطات

1636

 

خانم رحمانی

امورمالی دانشکده روانشناسی

1635

 

خانم علی نیا

امورمالی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

1632

 

خانم خسروی

امورمالی دانشکده مدیریت

1616

 

خانم پورباقری

دانشکده مدیریت

1617

 

خانم حسن زاده

امورمالی دانشکده اقتصاد وحسابداری

1619

 

خانم عالیان

صدور کارت دانشجویی وکارت سلف سرویس

1618

 

 

امورپژوهشی ساختمان ولایت یکطبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

خانم نیک آمال

مدیرپژوهش

 

1557

1538

22481679

خانم نصرت زاده

امورپژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

1545

22481501

آقای فانی

امورپژوهشی دانشکده اقتصاد

1542

 

آقای خضری

امورپژوهشی دانشکده رسانه

1559

 

خانم طاهری

امورپژوهشی دانشکده حقوق

 

 

آقای محمدرضا لنجانی

امورپژوهشی دانشکده علوم سیاسی

1556

 

آقای بیگ زاده

امورپژوهشی دانشکده روانشناسی

1550

 

خانم  بهرامی

مدیرپژوهش دانشکده مدیریت

 

 

 


اموردانشجویی ساختمان ولایت یکطبقه همکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای بهنیا

سرپرست اموردانشجویی

 

1554

 

آقای کلان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همکف

1552

 

آقای میرجعفری

دانشکده مدیریت

1561

 

 

دانشکده رسانه

1563

 

خانم ترکاشوند

دانشکده علوم اجتماعی

1543

 

خانم محسنی

دانشکده حقوق

1553

 

خانم رجبی

دانشکده حقوق

1553

 

خانم آقابراتی

دانشکده اقتصاد

1562

 

آقای کفشگر

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1555و1549

 

خانم فریبا برفی

دانشکده اقتصادوحسابداری

 

1562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره آموزش ساختمان ولایت یکطبقه منفی 1

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

نام دانشکده

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای عباس زاده

مدیرآموزش

 

دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

1607،1608،1267

 

آقای اسکندری

رئیس آموزش

 

1592

آقای گلعلی

کارشناس خدمات ماشینی

 

1595

خانم خانمحمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

منفی1

1594

خانم امانی

مسئول خدمات آموزشی

1599

خانم کریمی

مسئول ثبت نام

1593

خانم  قنبری

مسئول فارغ التحصیلان

1598

خانم کاظمی

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

1600

خانم کرمی

کارشناس اداره خدمات آموزشی

1601

 

 

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

خانم تقی میرزا

رئیس آموزش

1596

خانم سلیمانی

مسئول ثبت نام

1585

خانم زارعیان

مسئول خدمات آموزشی

1584

آقای داورنیا

خدمات آموزشی

1605

 

 

 

خانم ولی زاده

مسئول فارغ التحصیلان

1603

آقای مهدی نژاد

مدیرآموزش

دانشکده علوم سیاسی

1591،1590

خانم رضائیان

اداره فارغ التحصیلان

1588

خانم میرزایی

رئیساداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

1586

خانم بهره مندی

مسئول خدمات آموزشی

1589

خانم حسن زاده

مسئول اداره امتحانات

1587

 

 

 

 

 

روانشناسی و علوم تربیتی

 

خانم شریفی

رئیس آموزش

1264

آقای جلالی

مسئول ثبت نام

1262

خانم اکبری

مسئول فارغ التحصیلان

1261

خانم کاشانی

مسئول خدمات آموزشی

1268

آقای سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

1263

آقای بهپور

کارشناس خدمات ماشینی

1265

آقای تولمی

کارشناس خدمات آموزشی

 

آقای کشاورزی

مسئول فارغ التحصیلان

دانشکده تربیت بدنی

1287

خانم غیاثوند

مسئول ثبت نام

1279

1284

1285

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکده مدیریت

 

آقای حاجی زاده

مسئول ثبت نام

 

آقای فراهانی

مسئول اداره خدمات آموزشی

 

خانم صادقیان

مسئول دانش آموختگان

 

 

منفی یک

 

 

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

آقای مشکات

مدیرآموزش

 

دانشکده علوم ارتباطات

1260

 

خانم عنایت نژاد

مسئول خدمات آموزشی

1259

خانم کدیور

مسئول ثبت نام

1258

خانم مشیری

مسئول فارغ التحصیلان

1257

1256

خانم صادقی

مدیرآموزش

 

 

 

دانشکده حقوق

1273

آقای خالدی

رئیس آموزش

1274

خانم شانه

مسئول ثبت نام

1271

خانم فانی

مسئول فارغ التحصیلان

1275

خانم یحیی زاده

مسئول تحصیلات تکمیلی

1286

1266

خانم توخته

مسئول خدمات آموزشی

1270

آقای محمودی

مسئول امتحانات

 

خانم رحیمی

کارشناس امتحانات

 

 

اداره امتحانات وبایگانی دانشکده ها در ساختمان ولایت دو طبقه منفی 3

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

طبقات

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

حقوق

آقای محمودی

اداره امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

منفی 3

1628

 

آقای رحیمی

اداره بایگانی

1629

 

علوم اجتماعی

خانم پورمنصور

اداره امتحانات

1626

 

آقای سلیمانی

اداره بایگانی

 

 

مدیریت

آقای سامعی

اداره بایگانی

 

 

خانم عزیزی

اداره امتحانات

 

 

روان شناسی وعلوم تربیتی

خانم رضائی

اداره بایگانی

 

 

خانم ایزی

اداره امتحانات

1614

 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

خانم خادمی

اداره بایگانی

 

 

خانم خادمی

اداره امتحانات

 

 

اقتصاد وحسابداری

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

 

 

 

اداره بایگانی

 

 

علوم سیاسی

آقای نخستین

اداره بایگانی

 

 

خانم حسن زاده

اداره امتحانات

1627

 

علوم ارتباطات و مطالعه رسانه

 

اداره بایگانی

 

 

 

 

اداره امتحانات

 

 

 

انتشارات ساختمان ولایت دو طبقه همکف

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

 

انتشارات

1367

 

 

 

دفترادارهسالن های ورزشی

مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی(ع)

نام قسمت

مستقیم

مدیرکل ورزشی

22481649

رئیس اداره استخر

22481646

مسئول مدیرکل ورزشی

22481648

رئیس اداره ورزشی کارکنان

22481647

 

دانشکده هنرساختمان شماره 6

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

داخلی

شماره اتاق

طبقات

آقای افتخاری

مدیرگروه عکاسی

1310

308

اول

 

 

 

کارشناسهای گروه عکاسی

1307

307و308

آقای راسخ

دفترآتلیه های عکاسی

1305

306

دفتر لابراتوار

1308

منفی یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده هنرساختمان شماره 4

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

شماره اتاق

داخلی

مستقیم

طبقات

 

ریاست دانشکده

 

1473،1374،1375

22481619فکس

،22481618و22481620

 

 

 

مدیرگروه پژوهش هنر

 

1376،1377

 

 

کارشناس گروه پژوهش هنر

 

1378

 

 

گروه طراحی صنعتی

 

1379،1380،1381،1382

 

 

 

دفتر نهاد رهبری (خواهران)

 

 

22481625

همکف

 

دانشکده هنرساختمان شماره 5

نام ونام خانوادگی

نام قسمت

شماره اتاق

داخلی

مستقیم

طبقات

 

گروه نمایش

 

1358،1359،1357

 

 

 

 

دانشکده اقتصاد  و حسابداری ساختمان ولایت یکطبقه 1وهمکف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکتر علی اسماعیل زاده

رئیس دانشکده

1320

22481600

122

اول

 

دکتر امیررضا کیقبادی

معاون دانشکده

1321

22481601

119

خانم زهره ارفعی

مسئول دفتر دانشکده

1320

22481602

123

دکتر مرجان دامن­کشیده

مدیر گروه اقتصاد و(تحصیلات تکمیلی)

1327

 

125

آقای خیرخواه

گروه (اقتصاد)

1322

 

125

 

 

 

 

 

 

خانم محمدیون

مدیر گروه حسابداری(کارشناسی)

1424

 

226

خانم نیساریان

گروه (حسابداری)

1425و1426

 

226

خانم دکتر حیدرپور و خانم محمدزاده

دفتر فصلنامه­حسابداری مالی و حسابرسی

1452

 

235

دکتر نعمت فلیحی

دکتر باصری

دفتر فصلنامه اقتصاد مالی

1427و1452

 

234

آقای فانی

مدیر پژوهش

1541

 

32

همکف

 

 

 

 

 

خانم فاتح

اداره فناوری

 

 

32

خانم آقابراتی

خدمات دانشجویی

1562

 

33

خانم برفی

امور دانشجویی

1562

 

33

خانم رضایی

گروه قرآن و عترت

1528

 

5

دکتر  پورزمانی

مدیر گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی)

1334

 

1-161

نیمه­طبقه همکف

 

خانم خانمحمدی

گروه (حسابداری)

1335

 

آقای نبوی

اموراداری

1613

 

1-141

منفی 1-

خانم مدنی

اداره آموزش

1427

 

آقای اسکندری

اداره آموزش

1592

 

خانم  کریمی

اداره ثبت نام

1593

 

خانم امانی

خدمات آموزش

1440

 

خانم خانمحمدی

تحصیلات تکمیلی

1335

 

خانم کرمی

امور آموزش

1440

 

آقای ناصر

خدمات ماشینی

1594

 

خانم کاظمی

امور آموزش

1431

 

خانم

اداره فارغ التحصیلان

1431

 

خانم حسن زاده

امور مالی

1618و1619

 

خانم مهدیزاده

اداره امتحانات

1325

 

124

منفی 3

 

آقای نورزاد کیانفر

مسئول بایگانی

1356

 

 

 

 

 

دانشکده خبر و مطالعات رسانه ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

 

طبقه 8

دکترنصراللهی

رئیس دانشکده

 

1025

 

22481664

دکتررسولی

معاون دانشکده

 

آقای خستوئی

مسئول دفتر دانشکده

 

22481666فکس

مدیران گروه علوم ارتباطات - فرهنگ

میران گروه

 

1534فرهنگ

1524 ارتباطات

 

خانم محمدرحیمی

کارشناس گروه آموزشی

 

1535

 

 

خانم ابراهیم زاده

امورکتابخانه

منفی 3

1240

 

ولایت 1 همکف

آقای خضری پور و خانم محسنی

اداره پژوهش

همکف

1557

 

 

 

 

 

 

ولایت1 منفی 1

آقای مشکات

اداره آموزش

 

منفی یک اتاق 141

1260

 

آقای شعبان زاده

اموراداری

1610

 

خانم کدیور

اداره آموزش

1259و1258

 

خانم مشیری

امور دانش آمکوختگان

منفی یک

1257

 

ولایت 1 طبقه 1

خانم خدایار

دفتر فرهنگ

 

1531

 

ولایت1 منفی 1

خانم تقوا پسند

امور مالی

 

1636

 

ولایت1 منفی 1

خانم ابراهیمی

امورمالی

 

1139

 

             

 

 

دانشکده علوم سیاسی ساختمان ولایت  یک

طبقات

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

 

 

 

طبقه دوم

 

دکتر بهرامی

رئیس دانشکده

1360

22481613

220

دکترمرتضویان

معاون دانشکده

1361

22481614

 

آقای واحد

مسئول دفتر دانشکده

1362

22481615فکس

 

 

کارشناسان گروه

1368و1369

 

 

دکتر احمد بخشایش

مدیرگروه اندیشه سیاسی

1363

 

64

دکتر خسروی

مدیرگروه علوم سیاسی

1364

 

62

دکتر علیرضا سلطانی

مدیرگروه روابط بین الملل

1365

 

63

خانم مژگان رضابنده لو

اداره برنامه ریزی

1368

 

71

خانم ستوده

دروس عمومی

1369

 

71

ساختمان ولایت یک منفی یک

خانم علی نیا

امور مالی

1632

 

1/102

منفی 3

خانم حسن زاده

امتحانات

1627

 

 

-

خانم دباغی وخانم عابدین نژاد

فصلنامه

1428و1556خانم عابدین نژاد

 

 

ساختمان ولایت یک منفی یک

آقای شعبانزاده

مدیر امور اداری

1610

 

1/139

همکف

آقای بهنیا

اداره خدمات دانشجویی

1554

 

33

 

اداره پژوهش

1556

 

32

منفی یک

خانم رضائیان

فارغ التحصیلان

1413

 

1/142

-

خانم صابری

اداره فناوری

1033

 

 

منفی یک

آقای مهدی نژاد

آموزش دانشکده

1591

 

1/142

منفی 3

آقای نخستین

بایگانی

 

 

 

-

آقای رسولی

کتابخانه

 

 

 

-

خانم پروین

امورفرهنگی

1530

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 7368را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی ساختمان مجموعه ی ورزشی امام علی (ع)

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقه دوم

دکتر پیری

رئیس دانشکده

1384

22481621

279

دکتر تقوا

معاون دانشکده

1385

22481622

261

آقا ی باقری

مسئول دفتر دانشکده

1386

22481622

سالن اصلی

فکس

22481623

 

ولایت 1

دکتر آذربایجانی

مدیرگروه علوم زیستیتربیت بدنی و علوم ورزشی

1317

 

 

244

آقای صفائی

علوم زیستی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

246

خانم دکترنیک آیین

مدیرگروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

1316

 

246

آقای فتحعلیزاده

گروه علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

246

خانم دکتر انتظاری

مدیرگروه کارشناسی

1319

 

 

242

خانم علیجانپور

گروه کارشناسی و دروس پایه

 

242

دکتر اسماعیلی

مدیرگروه تربیت بدنی عمومی

1318

 

240

آقای فرید

گروه تربیت بدنی عمومی

 

240

آقای کشاورز

فارغ التحصیلان

1285

 

سالن منفی 1

خانمها  قنبری و حسن پور

اداره آموزش

1287

 

 

اتاق اساتید

اتاق اساتید

1388

 

 

ولایت 2

آقای معززی

اداره پژوهش

1389

22481501

سالن منفی 1


 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 7368 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

 

 

 

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ساختمان ولایت یک

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

چهارم

 

دکترامیرحسین محمودی

رئیس دانشکده

 

1416

22481632فکس

 

دکترسپاه منصور

معاون دانشکده

 

1417

22481633

 

خانم عاجلو

مسئول دفتر دانشکده

 

1418

22481634

 

 

 

ساختمان ولایت1ط4

سیدجمال میری

کارشناس گروه روانشناسی

 

1448

 

 

معصومه صبوری

کارشناس گروه روانشناسی

 

1454

 

 

مریم لشنی زند

کارشناس گروه روانشناسی

 

1452

 

 

فاطمه میرزاموسی پیروزی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

1482

 

 

فیروزه براری

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

1483

 

 

محمدنامنی

کارشناس گروه علوم تربیتی

 

1481

 

 

 

 

 

ساختمان ولایت 1 ط 1

علیرضاکفشگر

مسئول خدمات دانشجویی

 

1549

 

 

فریدون اسماعیلی

کارشناس خدمات دانشجویی

 

 

 

حمیدرضاعیسی زاده نشلی

مدیرخدمات دانشجویی

 

1555

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

خانم  لیلارحمانی

مسئول امورمالی -دریافت وپرداخت

 

1635

 

 

لیلارحمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان ولایت 2ط1-

بهنام زندی

مدیرپشتیبانی مجتمع ولایت

 

1330

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

رقیه ایزی

مسئول امتحانات دانشکده

 

1614

 

 

ساختمان ولایت 1 ط1

مریم خداوردیان

کارشناس دفترفرهنگ

 

1529

 

 

ساختمان ولایت 1ط3-

الهام مصری پور

کارشناس کتابخانه

 

1550

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

امیربهمن خواجه سعیدی

کارشناس پژوهش

 

1550

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

حبیب جلالی تازه کندی

مسئول ثبت نام

 

1262

 

 

ساختمان ولایت 1ط همکف

 

 

سعیده محمدی

رئیس اداره پژوهش

 

1550

 

 

نادربیگ زاده

مدیرپژوهش

 

1550

 

 

ساختمان ولایت 1طبقه 1

کبری زیارپایین رودپشتی

کارشناس دروس عمومی

 

1569

 

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط 1-

ناصرسلطانی

کارشناس آموزش

 

1264

 

 

محمدحسین بهپور

کارشناس آموزش

 

1265

 

 

فاطمه شریفی

رئیس آموزش

 

1264

 

 

رحمت عباس زاده

مدیرآموزش مجتمع ولایت

 

1267

 

 

ساختمان ولایت 1ط1

رستمعلی حیدری سی پی

مسئول انتشارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان ولایت 1ط1-

مهین اکبری

کارشناس آموزش

 

1261

 

 

ساختمان ولایت

غلامحسن فتحعلی

مسئول کارگاهها

 

1550

 

 

ساختمان ولایت1ط2-

راحله عصارکاشانی

کارشناس امتحانات

 

1262

 

 

 

 

زهراغلامی روچی

کارشناس کتابخانه

 

1550

 

 

ساختمان ولایت1ط2-

مریم رضاسلطانی

مسئول کتابخانه

 

1550

 

 

ساختمان ولایت 1ط4

 

 

خانم دکترکشاورزی ارشدی

مدیرگروه روانشناسی بالینی وروانسنجی

 

1453

 

 

خانم دکتر باغداساریانس

مدیرگروه روانشناسی عمومی

 

1449

 

 

ساختمان ولایت 1ط4

حمیدرضارضازاده بهادران

مدیرگروه فلسفه تعلیم وتربیت

 

1480

 

 

 

 

خانم دکترشیرزاد کبریا

مدیرگروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی

 

1478

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 7368 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

دانشکده  علوم اجتماعی ساختمان ولایتیک طبقه7

طبقات

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

 

هفتم

دکترآقایی

رئیس دانشکده

1432

22481639فکس

22481638

 

 

خانم دکترحضرتی

معاون دانشکده

1433

22481640

 

 

خانم ولی زاده

مسئول دفتر دانشکده

مسئول دبیرخانه

1434

22481638

طبقه 7

 

-

 

 

 

 

ولایت 1

آقای داورنیا

مسئول بایگانی

1345

 

منفی 1

 

ولایت 1

تقی میرزا

رئیس امور آموزشی

1265

 

منفی 1

 

خانم مهرنوش

امور آموزشی تحصیلا تکمیلی

1264

 

 

 

 

 

 

 

خانم عسگری

کارشناس گروه جامعه شناسی وجمعیت شناسی

1471

 

طبقه 7

 

ولایت 1

پورمنصور

مسئول امتحانات

1616

 

منفی 1

 

ولایت 1

 

 

 

 

 

 

ترکاشوند

رئیس امور دانشجویی

1543

 

پیشخوان دانشجویی طبقه همکف

 

ولایت 1

آقای یوسفی فرد

کارشناس مردم شناسی و علوم اجتماعی

1487

 

طبقه 7

 

میترا نیک آمال

 

 

1538

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

 

ولایت 1

 

 

 

منصوره سلیمانی

رییس اداره ثبت نام

1263

 

منفی 1

 

سیدمجتبی نبوی

رییس اداره امور اداری

1613

 

طبقه 1-   اتاق شماره 1141/1

 

مرضیه تقواپسند

مسئول دریافت و پرداخت

1636

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

 

محبوبه بحیرایی

سارا علیخانی

رییس اداره پژوهش ، پژوهش

1538

 

پیشخوان پژوهش طبقه همکف

 

فرحناز فرامرزعالیان

امور مالی

1618

 

پیشخوان مالی طبقه 1-

 

ولایت 1

 

مدیرگروه مردم شناسی

آقای دکتر باصری

1472

 

طبقه 7

 

مدیرگروه جامعه شناسی

خانم دکتر ترکمان

1471

 

طبقه 7

 

کارشناس گروه جامعه شناسی

خانم عسگری

1471

 

طبقه 7

 

مدیرگروه علوم اجتماعی

دکترجواهری

1484

 

طبقه 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 7368 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.


دانشکده مدیریت ساختمان ولایت یکطبقه5و6

نام ونام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

شماره اتاق

طبقات

دکترعلی  رضائیان

رئیس دانشکده

1504

22481661

618

ششم

دکترسینا  نعمتی زاده

معاون دانشکده

1505

22481662

612

خانم صادقی

مسئول دفتر دانشکده

1507

22481661

613

خانم شعبانیان و خانم صادقیان

فارغ التحصیلان

1508

 

349

پنجم

دکترعلیرضا امیرکبیری

آقای صالحی

مدیرگروه دولتی ومالی و مدیرگروه گمرک واجرایی

1456و1457

 

351

خانم دادقانی

تحصیلا ت تکمیلی

1286و1266

 

313

دکترعباس حیدری

خانم محمدی

گروه بازرگانی وبیمه

1463

 

312

خانم عزیزیان

دکترحقیقت منفرد

کارشناس گروه صنعتی

مدیرگروه صنعتی

1495

1495

 

515

 

512

 

 

ششم

خانم  بهرامی

مدیرپژوهش

1511

73681511

608

خانم عبدی

کمیته تصویب پرپوزال

1511

 

607

خانم خسروی

مدیرمالی

1616و1617

 

626

منفی 1

آقای  فصیحی یزدی

جمعدار

 

 

629

ششم

آقای میرجعفری

خدمات دانشجویی

 

 

649

خانم صبوری

مسئول سایت

1501

 

634

خانم ربیعی

 

1502

 

 

 

 

 

634-منفی1

 

 

منفی یک

آقای فراهانی

خدمات آموزشی

1276

 

خانم حاجی زاده

مسئول ثبت نام

1277

 

خانم حسینی

آموزش

1499

 

139-منفی1

 

 

 

 

650-منفی1

آقای سلیمان زاده

مدیرآموزش

1516

 

642

ششم

 

 

 

 

 

 

آقایجماعتی

بایگانی

 

 

 

منفی1

خانم   عزیزی

امتحانات

1461

 

 

هفتم

 

 

 

 

 

 

آقای  نوجوان و آقای دادشی

برنامه ریزی کلاسها

 

 

جهت تماس بصورت خط مستقیم شما میتوانید پیش شماره 7368 را به تلفنهای داخلی اضافه نمائید.

 

دانشکده حقوق ساختمان ولایت یک

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

طبقات

 

دکتر مالکی

رئیس دانشکده

1466

22481628فکس

22481626

3

 

 

دکترقهرمان

معاون دانشکده

1402

22481627

 

آقای امیرمهدی

مسئول دفتر دانشکده

1403

 

 

آقای محمودی

اداره امتحانات

1628

منفی 3

 

آقای میرزانصیری

بایگانی

1347

 

خانم رحیمی

اداره امتحانات

1628

 

دکتر امینی

دکترشعبان نیا

خانم افشار

مدیرگروه

1407

 

مدیرگروه

 

 

گروه های آموزشی

 

3

 

خانم محمدی و افشار

 

1405و1407

 

 

 

 

آقای قره داغی

اموراداری

1613

منفی 1

 

 

اداره آموزش

 

1270و1271و1272و1273و1274

 

خانم شانه

 

خانم افشاری

 

خانم یحیی زاده

 

خانم صادقی

 

 

اداره پژو.هش

 

همکف

 

آقای رنگین

خانم طاهری

 

 

1558

 

 

 

خانم رجبی

خدمات دانشجویی

 

1553

 

 

دفتراساتید