پاسخگویی به درخواستهای بین المللی

تعداد بازدید:۲۰۱۵

 

Dr. Mohammad Motiee

Director General for Int’l Affairs

Islamic Azad University

Central Tehran Branch

Email: m.motiee@iauctb.ac.ir

Tel: +982173681067

Website: www.iauctb.ac.ir