مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیرکل حوزه ریاست "مدیرکل حوزه ریاست

مهدی رجبیون   - لیسانس آمار دانشگاه فردوسی مشهد - فوق لیسانس آمار کاربردی دانشگاه شهید بهشتی تهران - دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی