مطالب مرتبط با کلید واژه " شورای دانشگاه "


دکتر آقامیری در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر آقامیری در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، تاکید بر لزوم حرکت به سمت تخصصی شدن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران کرد.

ادامه مطلب