رویدادهای پیش روی دانشگاه | لیست کامل

۱۵ تعداد دانشکده

حدود ۶۰۰۰۰

تعداد دانشجویان

۲۴۴۷
دانشجویان دکتری

۲۱۱۵۶ دانشجویان ارشد

۵۰۲۴

فارغ التحصیلان نیمسال جاری

۱۹۸۲
کارکنان و هیات علمی

۱۵۰

آزمایشگاهها و کارگاهها و لابراتور

۴۱

کتابخانه و سایتهای کامپیوتری

بیش از ۴۰۰۰۰۰

کتابهای موجود